Катедра "Финанси"

Информация относно организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м.06.2021г.

сряда, 26 май 2021 2:08

Предаването на готовите и одобрени от научните ръководители дипломни работи ще се извършва от студентите присъствено в кабинет 2046 при административния секретар на катедра „Финанси“ - г-жа Ковачева на следните дати:

02.06.2021г.   (сряда)           от 10 до 12 часа

03.06.2021г. (четвъртък)  от 10 до 12 часа

04.06.2021г.     (петък)        от 10 до 12 часа

  

Титулната страница на дипломната работа, която ще се предава за защита през м.06.2021г., трябва да съдържа следните елементи – трите имена на студента, фак. №, специалност, имейл адрес на дипломанта и GSM на дипломанта (вж. Форма на Титулна страница на дипломната работа ).  Посоченият личен имейл да не се подчертава, за да се вижда ясно. 

 

Научните ръководители получават дипломните работи в (word формат)  от дипломантите. След преглед и одобрение научните ръководители изпращат дипломните работи в електронен вид (word формат) на административния секретар в горепосочения срок – до обяд  на 04.06.2021г.. 

 

Ако дипломните работи съдържат приложения  (таблици, графики, схеми и др.), да бъдат сложени след „Използвана литература“ в края на дипломната работа. Не е желателно да има файлове с отделни приложения.

 

PDF формат на дипломните работи не се приема.  

 

Дипломантът разпечатва дипломната работа в един хартиен екземпляр и го предава без подписана титулна страница от научния ръководител в обявения срок на административния секретар на катедрата – г-жа Галена Ковачева в кабинет 2046.  

 

Записването на студентите в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати - 02.06., 03.06. и 04.06.2021г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 10 часа до 15 часа. 

При записването си в канцеларията, дипломантът следва да представи неподписана титулна страница от научния ръководител, която е резолирана от административния секретар на катедра „Финанси"; две снимки; печат от библиотеката, който удостоверява, че няма задължения към нея; диплома за средно образование (може копие) и диплома за висше образование (може копие).

 

ИЗИСКВАНИЯ

ПРИ ПРЕДАВАНЕ НА ГОТОВАТА ДИПЛОМНА РАБОТА В КАТЕДРАТА 

 

След разработването на дипломната работа е необходимо тя да бъде одобрена от научния ръководител. Одобрената от научния ръководител дипломна работа се предава в катедрата, подвързана по начин, който запазва целостта й при ползване - в един екземпляр на книжен носител с подпис на дипломанта и без подпис от научния ръководител на титулната страница (вж. Форма на Титулна страница на дипломната работа ) и един екземпляр на електронен носител /диск/, който да е подвързан в края на дипломната работа в хартиен плик. Електронният носител /диск/ е надписан с трите имена на студента, специалността, факултетния номер и имената на научния ръководител.

В края на книжния екземпляр на дипломната работа, който се предава в катедрата, се подвързва и екземплярът от  заявлението,  одобрено от научния ръководител с утвърдената тема. 

При предаването на дипломната работа се представят и две ксерокопия на неподписаната от научния ръководител титулна страница. Едното ксерокопие остава в катедрата, а другото ксерокопие, резолирано от административния секретар на катедрата, се представя от дипломанта в отдел  “Магистърска степен” при записването. Записването за защита се осъществява в отдел “Магистърска степен” в същия период, който е определен от катедрата за предаване на дипломните работи. 

 

Предаденото заявление през м. януари 2021г. за избор на тема и научен ръководител за защита през м.06.2021г.  се прилага  в електронен вид (word формат) след приложенията в края на дипломната работа без подписа на научния ръководител. Образецът на заявлението в Word формат може да бъде изтеглен от подсайта на катедра „Финанси“ – раздел „Магистри“. 

При необходимост от промяна на темата в процеса на работа, новото заглавие следва да бъде изписано най-отдолу на заявлението, съответно с датата, когато е съгласувана тази промяна с научния ръководител (под датата на предаденото заявление през м.януари 2021 г).

 

Дипломантите ще  получат рецензиите си по електронна поща в периода от 15.06.2021г. до 17.06.2021г. от административния секретар г-жа Галена Ковачева на посочения имейл на титулната страница на дипломната работа. 

 

Защитата на дипломната работа ще се проведе присъствено  в сградата на УНСС в съответствие със заповедите на Ректора.

 

Защитата ще се проведе в последните 10 дни на м.06.2021г. 

 

График-Разпределение на явяващите се дипломанти присъствено на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ за определената дата и час за защита през м.06.2021г. ще бъде обявен в подсайта на катедрата. Към график-разпределението ще бъдат представени и Изисквания към дипломантите при защитата на дипломни работи. 

 

25.05.2021г.                                                           катедра „Финанси“

Галерия снимки от Информация относно организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „За ...