Катедра "Икономикс"

Наука
Обновено: четвъртък, 05 октомври 2017 12:10

Научно-изследователски проекти

Университетски научно-изследователски проекти

Период

 Тема

Ръководител на проекта

 2016-2018 г.

Стабилност и сигурност на банковата система на България за периода след 2012 година

доц. д-р Ек. Сотирова

 2015-2016 г.

Макроикономически функции на държавата в контекста на правните регулации (проект за индивидуално научно изследване) 

 гл. ас. д-р И. Беев

2014-2016 г.

Анализ на макроикономическото и финансово състояние на България през 2014 г. и 2015 г. 

проф. д.ик.н. Ст. Статев 

2014-2016 г. 

Неконвенциалната парична политика на централните банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България 

доц. д-р В. Трифонова 

2013-2015 г.

Ефективност на правителството като фактор за конкурентоспособността на България

доц. д-р М. Марикина

2013-2015 г.

Конкурентни възможности на „зелената икономика“ и формиране на модел за социална екология в България

доц. д-р В. Иванова

2011-2013 г.

Българската „социалистическа“ държавна собственост – политикономически анализ

доц. д-р М. Марков

2011-2013 г.

Перспективи на макроикономическата политика на България за преодоляване на икономическата криза

доц. д-р В. Трифонова

2009-2011 г.

Глобализацията и формирането на съвременната икономическа теория

проф. д-р Тр. Спасов

2008-2009 г.

Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в ЕС

доц. д-р В. Пиримова

2006-2008 г.

Методически насоки за повишаване на качеството на обучението по икономическа теория в УНСС

проф. д-р Тр. Спасов

2006-2008 г.

Макроикономическа политика за устойчиво развитие на България

проф. д.ик.н. Р. Гечев

2004-2005 г.

Преструктуриране и перспективи  за икономически растеж в България

доц. д-р В. Пиримова

2003-2004 г.

Икономическа трансформация и конкурентоспособност на преходните икономики

проф. д-р Тр. Спасов

2002-2003 г.

Икономика на благосъстоянието Теория и практика в условията на преход към пазарно стопанство в България

доц. д-р Л. Йотова

2001-2002 г.

Макроикономическа стабилизация и икономически растеж

проф. д.ик.н. Ст. Статев

2001-2002 г.

Модел за икономически и институционални промени за преход към ефективно функционираща и конкурентоспособна пазарна икономика

проф. д-р Тр. Спасов