Катедра "Икономикс"

Обновено: четвъртък, 05 октомври 2017 12:04

Наука

Колективът на катедра "Икономикс" провежда вътрешнокатедрени разисквания, семинари, научни конференции и др. Разработват се проекти и самостоятелни научни изследвания (учебници, учебни помагала, монографии, хабилитационни трудове, докторати, студии, статии, анализи).

Катедрата осъществява сътрудничество под различни форми:

• поддържа близки колегиални отношения с катедрите по обща икономическа теория от ИУ – Варна и С. А. „Д. А. Ценов“ – Свищов, с ИИ на БАН и др.;

• преподавателите участват в проекти за мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ и по програма „Еразъм“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като „Жан Моне” и в проекти по линия на фондация „Отворено общество“; в проекти по седма рамкова програма на ЕС и др.;

• катедреният колектив успешно приключи проект на тема „Изграждане на мултимедийна система за провеждане на лекционни курсове, семинарни занятия и електронни изпити в УНСС”, по междуправителствена спогодба между Ф.Р. Германия и Р. България.