Катедра "Икономикс"

ОНС "Доктор"
Обновено: понеделник, 22 март 2021 14:23

Програма за изпит по "Икономикс" за докторанти по всички научни специалности

НАСОКИ за подготовка


Уважаеми колеги,

ДОКТОРАНТСКИЯ МИНИМУМ е ВИНАГИ писмен и се състои от две части:

1. Отговор на два въпроса от конспекта (един от дял микроикономика или въведение; и един от дял макроикономика или международна икономика). ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да се пише и по двата въпроса!!! Като:

- Отговора на поставените въпроси следва да съдържа интерпретация, а не да се ограничава до формално изреждане на определения;

- Отговора да звучи цялостно и като минимум да обхваща съществените аспекти, очертани със самия въпрос;

- Текстовото изложение на поставения въпрос да е последователно.

2. Отговор на тестови въпроси (закрит тип, многовариантен избор).


Програмата може да бъде свалена в PDF формат.