Катедра "Икономикс"

Специалности
Обновено: вторник, 19 май 2020 16:28

„Приложна икономика и финанси“

Магистърската програма по „Приложна икономика и финанси“ прилага опита на аналогични или подобни като наименование и/или съдържание програми в престижни световни университети: Харвардски университет, Университета на Барселона, Лондонското училище по икономика и политически науки. Предлагането на тази програма на потенциални студенти в УНСС дава възможност на един от най-големите икономически университети в Югоизточна Европа да се доближи до образователния профил на най-добрите висши училища в областта на икономиката и финансите.

Програмата по приложна иконмика и финанси:

  • формира знания за съвременните достижения на макроикономическата теория и теорията на финансите, за своеобразните интерпретации на макроикономическите и финансови зависимости в рамките на различни теоретични концепции, и за предимствата и ограниченията на фундаменталните теоретични модели. Тя запознава студентите с основните предимства и ограничения на теоретичните моделни конструкции при изследването на икономическата реалност. 
  • създава умения за прилагане на теоретичните познания при изследване на икономическите явления и процеси в практиката.

Учебният план се предлага в редовна форма на обучение със срок на два семестъра. Обучението се извършва от високо квалифицирани преподаватели от катедрите „Икономикс“ и „Финанси“ на УНСС.

Дипломирането става с подготовка и защита на дипломна работа.

Завършилите магистърската програма могат да работят на макро- и микроравнище като експерти, консултанти, анализатори, преподаватели и ръководни кадри в различни направления.

Магистърската програма по „Приложна икономика и финанси“ покрива изискванията за професионалната подготовка на широк кръг специалисти от областта на търговското банкерство, инвестиционното банкерство, финансовите отдели на компании от реалния сектор и сектора на услугите, централните банки, научно-изследователски и консултантски организации, специализирани агенции, правителствени и неправителствени организации, мултинационалните финансови организации.