Катедра "Икономикс"

Обучение
Обновено: петък, 23 април 2021 9:30

ОКС "Бакалавър"

Катедра "Икономикс" води подготовката на бакалаври по специалност "Макроикономика" и специалност "Икономика" с преподаване на български и на английски език, в редовна и дистанционна форма на обучение.

От учебната 2020/2021 г. стартира и обучението в дуалната бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“ между УНСС и Tianjin Foreign Studies University (TFSU), Китай.