Катедра "Счетоводство и анализ"

Отпускане на стипендии на студенти за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС от летния семестър на учебната 2020/2021 г.

понеделник, 27 септември 2021 14:55 /
Начало:
Край:
сряда, 13 октомври 2021
Място:
Подробности:

Отпускане на стипендии на студенти за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС от летния семестър на учебната 2020/2021 г.

 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изпълнение на ПМС №90 от 2000 г., чл. 8 а и раздел IV, т. 4 и т.5 от Правилата за отпускане на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и  художественотворческата дейност в УНСС,

студентите от Финансово-счетоводен факултет могат да представят  

във водещата специалността им катедра  копия на документите, удостоверяващи постиженията през предходния семестър.


Краен срок - 13.10.2021 година


Право на стипендия за значими постижения /заемане на призови места или отличени на регионални, национални и международни конкурси и състезания в областта на науката, спорта или художественото творчество/ имат студенти, които са български граждани, записани през текущия семестър в редовна форма на обучение по държавна поръчка. Те трябва да са завършили минимум първи семестър на първи курс от своето обучение и да имат успех не по-нисък от „добър“ през целия период на обучение до момента на тяхното предлагане за стипендианти. Студентите на Финансово-счетоводен факултет на УНСС, които отговарят на условията за получаване на тази стипендия могат да кандидатстват чрез представяне в катедрите на Финансово-счетоводния факултет на УНСС  на копия на документи, представляващи доказателствен материал. В докладна записка на ръководството на катедрата и приложените сертификати, грамоти и т.н. катедрата представя на зам.-декана по НИД на Факултет "Финансово-счетоводен" кандидатурите за получаване на тази стипендия. 

 Тази стипендия се отпуска на студенти само въз основа на постижения от предходния семестър, вкл. и ваканцията след него. Студентите нямат право да получават повече от една стипендия за едни и същи постижения. 
Допълнителна информация може да получите от г-жа Ирина Димитрова, н-к сектор "Стипендии"
телефон - 02/8195-325 и на ел. адрес - [email protected]

 0 
  0  0