Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" - редовна форма на обучение, специалност "Счетоводство".

сряда, 08 януари 2020 13:58 /
Начало:
сряда, 18 март 2020 9:00
Край:
четвъртък, 19 март 2020 12:00
Място:
1039-А
Подробности:

 

 

С Ъ О Б Щ E Н И Е

 

ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОКС „МАГИСТЪР“- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ,

 

 СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО“ И СПЕЦ. „СЧЕТОВОДСТВО“ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: „ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ“, „СЧЕТОВОДСТВО И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“ И „СЧЕТОВОДСТВО И БИЗНЕС АНАЛИЗ“

 

ЗАЩИТАТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ КАКТО СЛЕДВА:

НА 18 МАРТ 2020 Г. ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА 1039-А , ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ НА СПЕЦ. "СЧЕТОВОДСТВО" С НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ПРОФ.Д-Р СНЕЖАНА БАШЕВА И СПЕЦ. "СЧЕТОВОДСТВО" СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ "ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ"

НА 19 МАРТ 2020 Г. ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА 1039-А, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ НА СПЕЦ. "СЧЕТОВОДСТВО" С НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ПРОФ.Д-Р ДАНИЕЛА ФЕСЧИЯН И СПЕЦ. "СЧЕТОВОДСТВО" СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ "СЧЕТОВОДСТВО И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР"

 МАГИСТЪРСКИТЕ ТЕЗИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ

 В КАБИНЕТ 1040 /   на хартиен и електронен носител заедно с молбата и декларацията/  НАЙ-КЪСНО ДО 28.02.2020 Г.