Катедра "Счетоводство и анализ"

В рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц. д-р Мария Маркова ще бъде проведен майсторски клас на тема МСФО/МСС

петък, 05 ноември 2021 10:43 /
Начало:
понеделник, 08 ноември 2021 17:45
Край:
понеделник, 08 ноември 2021
Място:
Microsoft Teams
Подробности:

В рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц. д-р Мария Маркова, ще бъдe проведен майсторски клас на тема МСФО 16 „Лизинг“,

с лектор Петя Тодорова-Павлова, одит мениджър- ptodorovapavlova@deloittece.com

Лекцията ще бъде проведена в Microsoft Teams с начален час 17:45.

Линк за среща.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWVmNDI3ZTQtYmY0MS00NjM5LWFkOTAtNzE5NGMwNmE0YTU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad%22%2c%22Oid%22%3a%227996c957-355b-42f2-83dd-8310580f100e%22%7d