Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на магистърски тези на студентите от спец. "Счетоводство и контрол" - РЦДО гр. Хасково

сряда, 27 май 2020 11:19 /
Начало:
събота, 04 юли 2020 10:00
Край:
събота, 04 юли 2020 13:00
Място:
онлайн защита
Подробности:

Защитата на магистърските тези на студентите от спец. "Счетоводство и контрол" - РЦДО гр. Хасково , ще се проведе онлайн на 04.07.2020 г. от 10.00 ч.

Желателно е студентите да се включат в системата чрез линковете преди 10.00 ч.

Правила за провеждане на онлайн ащита

 1. След като комисията и студентите се включат в Първата Teams среща:

- Председателят посочва кой студент започва защита; . Студентът с включено видео и аудио зарежда (споделя) презентацията си и я представя в рамките на 10 минути. /Презентацията трябва да бъде изготвена в Power Point и трябва да включва кратко описание на цел, задачи, обект и предмет (ако има) на изследването, както и ограничения на изследването и изводи/. Председателят чете рецензията от своя OneDrive устройството, където вече са  заредени съответните рецензии, като в името на рецензията е посочен Факултетния номер на студента;

- Председателят дава думата един след друг на членовете на комисията за въпроси; Председателят пита дали външни лица присъстват на защитата, пита дали имат те въпроси и ако имат - им дава възможност да ги зададат. Студентът отговаря на всички въпроси – от рецензията, от комисията и от външните лица (ако има). С това защитата на студента завършва. Общо препоръчително време на цялостната защита е около 15 минути. Председателят дава думата на следващия студент и се повтарят операциите . Сред приключване на всички студенти, председателя информира студентите да останат в Teams срещата, като членовете на комисията се изключват от Първата Teams сесия 

-  Комисията се включва във Втората Teams среща и чрез дискусия помежду си оформят крайните оценки на студентите.

- Комисията се включва отново към Първата Teams среща, където са студентите, на които съобщава оценките от Държавния изпит.

2. Председателят на комисията нанася оценките в електронния протокол.