Катедра "Счетоводство и анализ"

Защити на магистърски тези спец. "Счетоводство" , спец. "Счетоводство" със специализации "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ"

сряда, 27 май 2020 11:13 /
Начало:
сряда, 01 юли 2020 10:00
Край:
петък, 03 юли 2020 14:00
Място:
онлайн защита
Подробности:

Уважаеми студенти,

Защитите на магистърските тези през месец юли ще се проведат както следва:

На 01.07.2020 г. от 10.00 ч. , ще се проведе онлайн защита на магистърски тези на студентите от спец. "Счетоводство" със срок на обучение 1 г. и 1.5 г.

На 02.07.2020 г. от 10.00 ч. , ще се проведе онлайн защита на магистърски тези на студентите от спец. "Счетоводство" със специализации "Финансова отчетност" и "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор".

На 03.07.2020 Г. ОТ 10.00 Ч., ще се проведе онлайн защита на магистърски тези на студентите от спец. "Счетоводство" със специализация "Счетоводство и бизнес анализ".

Готовите рецензии ще получите на 25 и 26 юни от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в кабинет 1040.

Желателно е студентите да се включат чрез линковете преди 10.00 ч.

Правила за провеждане на онлайн защита на магистърски тези 

 1. След като комисията и студентите се включат в Първата Teams среща:

- Председателят посочва кой студент започва защита; . Студентът с включено видео и аудио зарежда (споделя) презентацията си и я представя в рамките на 10 минути. /Презентацията трябва да бъде изготвена в Power Point и трябва да включва кратко описание на цел, задачи, обект и предмет (ако има) на изследването, както и ограничения на изследването и изводи/. Председателят чете рецензията от своя OneDrive устройството, където вече са  заредени съответните рецензии, като в името на рецензията е посочен Факултетния номер на студента;

- Председателят дава думата един след друг на членовете на комисията за въпроси; Председателят пита дали външни лица присъстват на защитата, пита дали имат те въпроси и ако имат - им дава възможност да ги зададат. Студентът отговаря на всички въпроси – от рецензията, от комисията и от външните лица (ако има). С това защитата на студента завършва. Общо препоръчително време на цялостната защита е около 15 минути. Председателят дава думата на следващия студент и се повтарят операциите . Сред приключване на всички студенти, председателя информира студентите да останат в Teams срещата, като членовете на комисията се изключват от Първата Teams сесия 

-  Комисията се включва във Втората Teams среща и чрез дискусия помежду си оформят крайните оценки на студентите.

- Комисията се включва отново към Първата Teams среща, където са студентите, на които съобщава оценките от Държавния изпит.

2. Председателят на комисията нанася оценките в електронния протокол.

 

Всеки студент задължително проверява в отдел „Студенти-Магистър“ своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.).

Всеки студент задължително представя в отдел „Студенти-Магистър“:

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза спри условие, че магистърската теза преди предаване е изпратена и одобрена от научния ръководител с цел студентът да бъде вписън в списъка за защита. 

Не се изисква подпис на титулната страница от научния ръководител.

2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.;

3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че студентът не дължи книги;

4. Диплома за средно образование;

5. Диплома за висше образование.

ВНИМАНИЕ: Студенти, непредставили посочените документи в срок, не се допускат до защита!

За допълнителна информация относно документите , които трябва да се представят в отдел "Студенти-Магистър" на телефон 02/81-95-546

Дата

Час

Линк

Специалност

01.07.2020 г.

10.00 ч.

Моля, използвайте следния линк за включване в заседанието:

Join Microsoft Teams Meeting

(натиснете клавиша Ctrl и щракнете върху линка)

Спец. „Счетоводство“

 

 

 

02.07.2020 г.

10.00 ч.

Моля, използвайте следния линк за включване в заседанието:

Join Microsoft Teams Meeting

(натиснете клавиша Ctrl и щракнете върху линка)

 

Спец. „Счетоводство“ със специализации: „Финансова отчетност“ и „Счетоводство и стандартизация в публичния сектор“

03.07.2020 г.

10.00 ч.

Моля, използвайте следния линк за включване в заседанието:

Join Microsoft Teams Meeting

(натиснете клавиша Ctrl и щракнете върху линка)

Спец. „Счетоводство“ със специализация „Счетоводство и бизнес анализ“

 

 

 

 

 

 

 

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Links-On-lineDefencesNew.docx - 14 KB