Катедра "Счетоводство и анализ"

Онлайн защита на дипломни работи /магистърски тези/ ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - РЦДО гр. Хасково

вторник, 28 април 2020 10:48 /
Начало:
неделя, 17 май 2020 10:00
Край:
неделя, 17 май 2020 13:00
Място:
онлайн защита
Подробности:

Уважаеми студенти на личните си имейли ще получите линка от който да се включите в онлайн защитата. Моля Ви всеки от вас да се включи най-малко половин час преди часа обявен за защита.

Провеждане на защитата

 1. След като комисията и студентите се включат в Първата Teams среща:

- Председателят посочва кой студент започва защита; . Студентът с включено видео и аудио зарежда (споделя) презентацията си и я представя в рамките на 10 минути. /Презентацията трябва да бъде изготвена в Power Point и трябва да включва кратко описание на цел, задачи, обект и предмет (ако има) на изследването, както и ограничения на изследването и изводи/. Председателят чете рецензията от своя OneDrive устройството, където вече са  заредени съответните рецензии, като в името на рецензията е посочен Факултетния номер на студента;

- Председателят дава думата един след друг на членовете на комисията за въпроси; Председателят пита дали външни лица присъстват на защитата, пита дали имат те въпроси и ако имат - им дава възможност да ги зададат. Студентът отговаря на всички въпроси – от рецензията, от комисията и от външните лица (ако има). С това защитата на студента завършва. Общо препоръчително време на цялостната защита е около 15 минути. Председателят дава думата на следващия студент и се повтарят операциите . Сред приключване на всички студенти, председателя информира студентите да останат в Teams срещата, като членовете на комисията се изключват от Първата Teams сесия 

-  Комисията се включва във Втората Teams среща и чрез дискусия помежду си оформят крайните оценки на студентите. При Държавен изпит състоящ се от Писмен изпит и Защита, комисията използва двете оценки за да формира окончателната-крайна оценка от Държавния изпит. След това комисията се изключва от Втората Teams среща. 

- Комисията се включва отново към Първата Teams среща, където са студентите, на които съобщава оценките от Държавния изпит.

2. Председателят на комисията нанася оценките в електронния протокол.

Уважаеми студенти на личните си имейли ще получите линка от който да се включите в онлайн защитата. Моля Ви всеки от вас да се включи най-малко половин час преди часа обявен за защита.

 

Линк за 17 май, Хасково

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjVhZGMwODktMjE4My00NzQ5LWFiZGYtNTg2MzBjZTc3MWM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad%22%2c%22Oid%22%3a%2283f43611-3b29-49a6-bb5d-2fd64b259cab%22%7d