Катедра "Счетоводство и анализ"

На вниманието на студентите от ОКС "магистър", редовна форма на обучение, спец. "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност" и "ССПС", които трябваше да се явят на защита през м. март 2020 г. и имат подадени магистърски тези и изготвени рецензии

четвъртък, 09 април 2020 13:25 /
Начало:
понеделник, 06 април 2020 13:00
Край:
четвъртък, 30 април 2020 16:00
Място:
schetov@unwe.bg
Подробности:

Уважаеми студенти,

Във връзка провеждане на онлайн защита на магистърските тези през м. май 2020 г., Ви моля да изпратите личните си имейли за обратна връзка с Вас на e-mail: schetov@unwe.bg.