Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Конференция 2016
Обновено: вторник, 28 юни 2016 11:28

За конференцията

Транспортният сектор се изправя пред все по-високи изисквания по отношение на неговата екологичност и пред необходимостта да се отчитат вредните външни ефекти от функционирането му. Именно и затова транспортът играе централна роля за общества, които се стремят да гарантират, икономически и екологично устойчив просперитет, като се стреми да сподели ползите от използването му по-справедливо между всички граждани. Решаващо е и значението на транспорта в генериране на икономически ползи и опасенията за ефектите на глобализацията върху бедността и неравенството. 
Демографските промени в глобален мащаб, нарастването на числеността на населението и продължителността на човешкия живот изискват транспортът да се адаптира към тези промени с въвеждането в експлоатация на нисковъглеродни транспортни средства щадящи както хората, така и природата (околната среда). Тези промени, както и промените в приоритетите за икономическо и обществено развитие, налагат внедряването на „зеления“ транспорт да бъде все по-устойчиво. 
Технологиите също се променят, а това води до все по-нарастващо значение на новите информационни и комуникационни технологии. Всъщност тези технологии променят нашето ежедневие и в бъдеще ще играят все по-важна роля по отношение на транспортните услуги и съоръжения. 


Всички тези промени доказват актуалността на въпросите, свързани с ролята и мястото на транспортната мобилност в променящия се свят, нейното значение по отношение на развитието на бизнеса и икономическия растеж в страната, а също и на проблемите, свързани с планиране използването на земята за строителство на инфраструктурни обекти, ограничаване използването на невъзобновяемите природните ресурси или дори осигуряване на качеството на живот на хората в градовете и селата и тяхната възможност за достъп до обществени услуги. 
Мобилността може и трябва да отговаря на новите потребности на бизнеса и на населението. За да се постигне това е необходимо да се обединят усилията за нейното адаптиране към промените и когато е възможно, дори да се предвидят тези промени. 


В контекста на гореизложеното, през месец май 2016 г. в Лайпциг ще се проведе Среща на високо равнище на Международния транспортен форум, в който членуват 54 страни. Темата на тазгодишната среща е „Зелен и всеобхватен транспорт“. Тя ще бъде дискутирана от министрите на транспорта от страните–членки, изследователи, предприемачи, представители на браншови организации и на бизнеса. 


Като продължение на дискусиите и поставените проблеми на Международния транспортен форум и с цел изясняване на текущите проблеми в областта на транспорта на национално ниво, катедра „Икономика на транспорта“ предвижда да проведе конференция по темата за мобилността. Ориентацията на този научен форум е предимно практическа, като целта е да се анализират и дискутират промените, които протичат в национален мащаб и да се предложат ефективни и устойчиви решения за възникващите проблеми в областта на транспорта.