Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Обучение
Обновено: сряда, 26 август 2020 10:36

Държавни изпити и защити на магистърси тези

       

На 16 септември 2019 г. от 10.00 ч.  в зала ......... ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта".

На 24 септември 2020 г., от 10.00 ч. в зала ............ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:

     "Икономика на транспорта" 

     "Транспортен мениджмънт" 

     "Интелигентни транспортни системи"

     "Енергиен бизнес"

       Предаването на магистърските тези става в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката", каб. 3054, 10 дни преди датата на защита в един екземпляр на хартиен и електронен носител, с посочен активен имейл за получаване на рецензия.

           Срокът за подаване на молби за явяване на ДИ е до 11 септември 2020 г. и за ЗМТ до 10 септември  2020 г. в съответните отдели за ОКС "бакалавър" и "магистър".

            Необходими документи:

  • копие на първата страница на магистърската теза, подписана от научния ръководител
  • 2 снимки (паспортен формат)
  • студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги

   Пропусналите датата на ДИ и ЗМТ, могат да се явят на следваща такава, обявена от катедрата със същата тема на магистърската теза.

Годишни сесии за явяване на ДИ и ЗМТ

м. юли

                                                               м. септември (само за ОКС "бакалавър")

                                                          м. октомври (само за ОКС "магистър"

  м. март