Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Магистър
Обновено: четвъртък, 18 февруари 2016 15:31

Правила за провеждане на защита на магистърски тези

П Р А В И Л А  

за провеждане на дипломни защити на студентите от ОКС „Магистър” в специалностите към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези правила определят реда и начина за подготовка и провеждане на дипломни защити за студентите от ОКС „Магистър“ на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ при факултет ‚Икономика на инфраструктурата“ на УНСС. Правилата са приети с решение на КС на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ и с решение на ФС на факултет „Икономика на инфраструктурата“.

Правилата са разработени в съответствие с: политиката на УНСС по провеждане на дипломни защити,  законовите изисквания в областта на висшето образование и добрите практики в развитието на УНСС

Правилата се отнасят за всички студенти и преподаватели от катедрата и са предназначени да осигурят качество на разработването и защитата на дипломни работи.

След полагането на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се явят на зашита на дипломна работа. Защитите се организират в рамките на дипломни сесии: 1. Редовна, която се провежда до един месец след завършването на семестриалното обучение 2. Редовна поправителна, която се провежда до шест месеца след семестриалното обучение, 3. Заключителна поправителна, която се провежда до една година след семестриалното обучение.

Изборът на тема за разработване на магистърска теза осигурява баланс между желание и интерес на дипломантите и учебните планове на специалностите от катедрата. Определянето на научни ръководители е в зависимост от избраната тема от дипломанта и научната специалност на преподавателя.  Определянето на състав на държавната изпитна комисия е в съответствие с нормативната регламентация на УНСС. Решение за всички времеви срокове, свързани с дипломните защити, се взима на КС и се утвърждава график.

ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Процесът на разработване на дипломната работа стартира с избор на проблем (тема) от проблемната област на предлаганите Магистърски програми на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“. Студентите трябва да заявят желаната за разработване тема придружена със съгласие за научно ръководство, не по-късно от четири месеца преди защитата.

Информация за научните области в които работят преподавателите/научни ръководители от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ са изложени на информационното табло пред катедрата.

Студентите подават заявление за избор на тема и научен ръководител свободен текст, което съдържа трите имена на студента, специалност, факултетен номер и годината на приема, срок за защита (м. III гг, м. VII гг, м. X гг) тема  на дипломната работа, имена на научния ръководител, подпис за съгласие от научния ръководител, дата и подпис на дипломанта. Заявленията се съхраняват от научния секретар на катедрата.

Промяната на темата на дипломната работа става с дописване на новото заглавие, датата, месеца и годината и с писменото съгласие на научния ръководител под утвърденото заглавие

При разработването на дипломните си работи студентите спазват следните изисквания за тяхно структуриране и съдържание:

? към увода на дипломната работа:

- аргументиране на актуалността и значимостта на темата на дипломната работа;

- строго дефиниране на обекта и предмета на изследване в дипломната работа;

- формулиране на основната цел на дипломната работа и произтичащите от целта задачи на изследването;

- извеждане на основната изследователска теза, която се защитава в дипломната работа;

- при възникване на необходимост – извеждане и на подтези на изследването;

- дефиниране на възприети ограничения в дипломната работа (ако има такива);

- извеждане на подходите и методите, на които се основава дипломната работа;

- много кратко представяне на цялостната структура на дипломната работа.

? към основното съдържание на дипломната работа:

- основното съдържание да е разработено в три взаимосвързани части;

- в първата част следва да се извърши теоретично проучване, основано на актуални и съвременни литературни източници в областта на избраната тема. Тук трябва да се демонстрират умения за анализ и обобщения на значими теоретични постановки и виждания по темата, а като важно изискване към тази част (а и към цялата дипломна работа) се извежда коректното цитиране на използваните литературни източници;

- втора част следва да съдържа методични основи на изследователския проблем, т.е тази част съдържа изследователските въпроси, въз основа на които студентът прави избор и разработва методи за проучване на проблема в конкретна бизнес организация. Към всеки избран от студента метод е добре да бъдат изведени и неговите плюсове и минуси, от гледна точка на темата на разработката;

- трета част следва да обхваща проучване в конкретна бизнес организация, т.е. представяне на избрания обект за изследване; задълбочен анализ на получените резултати от преведените методи; извеждане на важни изводи от проучването; дефиниране на препоръки за подобрения.

? към заключението на дипломната работа:

- отговор на въпросите: дали основната цел и задачи на изследването са изпълнени; дали тезата на изследването и потвърдена изцяло, отчасти или отхвърлена.

Научните ръководители на дипломантите могат да конкретизират избраната тема и да въведат допълнителни изисквания за нейното разработване. Това се извършва при първа консултация между определения научен ръководител и дипломанта, чрез дописване в заявлението.

Дипломната работа се счита за „готова“ при полагане подписа на научния ръководител на нейната титулна (заглавна) страница.

ПРОЦЕС НА ДОПУСКАНЕ ДО ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКАТА ЗА НЕЯ

Дипломните работи се подават при административния секретар на катедрата в определените за това срокове от КС.

Определянето на рецензенти на дипломните работи се извършва от ръководител катедра или научен секретар до два дни след приключване срока за тяхното подаване.

Рецензентите изготвят своите рецензии съобразявайки изискванията утвърдени от катедрата. Рецензиите се докладват на заседание на КС и се връчват до 2 (два) дни преди самата защита.

Допуснатите до защита дипломанти изготвят мултимедийна презентация на дипломната си работа, която включва основните моменти от нея.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ

Дипломните защити се провеждат по определени със заповед на Ректора на УНСС, дата, час и зала. В деня на изпита студентите получават списък с реда на тяхното явяване.

Дипломната защита протича по следния ред:

- дипломантът представя кратко експозе с мултимедийна презентация на своето изследване;

- член на Държавната изпитна комисия изчита рецензията;

- дипломантът взима отношение по бележките и поставените въпроси от рецензентите;

- членовете на Държавната изпитна комисия поставят допълнителни въпроси към дипломанта;

- на колегите студенти и гости на защитата се дава думата за поставяне на допълнителни въпроси;

-  комисията обявява приключване на защитата на дипломанта и вика следващия по ред от списъка.

При формиране на своята оценката, членовете на Държавната изпитна комисия вземат предвид:

- становището на рецензента (отлична, висока, положителна оценка);

- уменията на дипломанта за ясно и убедително докладване на основните моменти в дипломната работа;

- аргументираните отговори на поставени въпроси.

След приключване защитите на дипломанти, членовете на Държавната изпитна комисия се оттеглят за обобщаване на резултатите и крайно оформяне на оценките на дипломантите.

В определен от Държавната изпитна комисия час, студентите отново се събират в залата за съобщаване на оценките и връчване на студентските книжки.

Държавният изпит се счита за успешно приключил, след нанася на оценките в официалните протоколи, подписите на всички членове под тях и нанасянето на протоколите в главна книга.

Указания по прилагане и контрол по изпълнение на настоящите правила се извършва от научния секретар на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“.

 

Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“