Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Бакалавър
Обновено: петък, 19 февруари 2016 12:17

Конспект за ДИ за ОКС "бакалавър"

К О Н С П Е К Т

за Държавен изпит

на студентите от специалност „Икономика на транспорта”

 

1. Същност и особености на транспорта в системата от отрасли на икономиката.

2. Транспортна система и насоки за нейното усъвършенстване. Технико-икономически особености на отделните видове транспорт.

3. Икономика на товарните превози.

4. Икономика на пътническите превози.

5. Същност и особености на експлоатационна работа в транспорта.

6. Дълготрайни материални активи на транспортната фирма.

7. Същност, значение и организация на снабдяването на транспортната фирма с материални ресурси.

8. Икономика и производителност на труда в транспорта.

9. Класификация и структура на експлоатационни разходи на транспортната фирма и себестойност на превозите.

10. Финансови резултати от дейността на транспортната фирма.

11. Икономически предпоставки за повишаване конкурентоспособността на транспортната фирма.

12. Характеристика, пазарна структура и сегментиране на транспортния пазар

13. Търсене на транспортни услуги. Характеристика на търсенето. Поведение на потребителите.

14. Предлагане на транспортни услуги. Пазар на транспортни услуги и пазар на транспортни средства – същност и специфики.

15. Пазарна структура на пазара на услуги за достъп до транспортната инфраструктура. Критерии и показатели за оценка на търсенето и предлагането на достъп до транспортната инфраструктура.

16. Външни ефекти и дефекти на пазара на транспортната инфраструктура.

17. Предмет и задачи на икономическия анализ в транспорта. Принципи и методи на икономическия анализ.

18. Класификация, информационно осигуряване и организация на аналитичната работа.

19. Анализ на товарната и пътническата превозна дейност. Специфични особености на анализа по видове транспорт.

20. Анализ на работата и използването на подвижния състав в отделните видове транспорт.

21. Анализ на иновационната и инвестиционната дейност в транспорта. Анализ на състоянието и използването на дълготрайните материални активи.

22. Подходи, методи и информационно осигуряване на финансовия анализ.

23. Анализ на величината, структурата и динамиката на активите и капиталите на транспортната фирма.

24. Анализ на ликвидността и финансовото състояние на транспортната фирма.

25. Методи за оценка на рентабилността на транспортната фирма.

26. Същност, принципи и методи на прогнозирането и планирането на транспортната дейност.

27. Видове прогнози и планове в транспорта. Равнища на прогнозиране и планиране. Показатели за прогнозиране и планиране на транспортната дейност.

28. Прогнозиране и планиране на транспортната дейност на международно, национално и регионално равнище.

29. Особености на фирменото планиране в транспорта. Основни раздели на фирмения план.

30. Маркетингово планиране на транспортната дейност. Прогнозиране и планиране на товарните и пътническите превози.

31. Основни управленски функции на транспортния мениджър.

32. Управленски подходи в мениджмънта на транспорта.

33. Външни и вътрешни фактори, влияещи върху развитието на транспортната фирма.

34. Възникване на конфликтни ситуации в транспортната фирма и начини за тяхното разрешаване.

35. Основни проблеми при управлението на персонала в транспортната фирма.

36. Изисквания и правила за лицензиране на транспортните предприятия.

37. Права и задължения на страните по договор за превоз на пътници по различните видове транспорт.

38. Сключване на договор за превоз на товари – отговорности на страните по превозния договор.

39. Методи и модели за определяне на превозните цени в отделните видове транспорт. Тарифна и търговска политика на транспортните фирми.

40. Инфраструктурни такси в транспорта – същност и предназначение. Инфраструктурни такси в отделните видове транспорт.

41. Роля и значение на транспортния маркетинг.

42. Същност на маркетинговото управление.

43. Маркетингови критерии при избора на транспортна услуга.

44. Маркетингови проучвания и маркетингови стратегии.

45. Понятие за имидж и фирмен стил на транспортната фирма.

46. Същност, значение и особености на технико-икономическите проучвания в транспорта.

47. Определяне величината на паричните потоци на инвестиционните проекти в транспорта. Методи за икономическа оценка и избор на варианти на инвестиционни проекти.

48. Проектиране развитието и реконструкцията на механизацията на влаковото движение и маневрената работа.

49. Проектиране развитието и реконструкцията на шосейните пътища и автомобилния парк.

50. Проектиране развитието на основните елементи на материално-техническата база на водния и въздушния транспорт.

51. Същност и основни понятия на транспортното застраховане. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност”.

52. Характеристика на стоковата транспортна застраховка „Карго“. Застраховка на превозните средства „Каско“. Особености на застраховката „Отговорност на превозвача“.

53. Инвестиране и характеристика на техниките за инвестиране.

54. Видове акции. Особености при определяне цената на акциите.

55. Облигации. Определяне цената на облигациите.

56. Операции на Българската фондова борса с ценни книжа. Роля на брокерите в борсовата търговия. Борсови заявки и тяхното изпълнение. Видове заявки на фондовата борса.

57. Създаване и функциониране на стоковите борси в България. Основни стокови борси в България.

58. Приложение на линейното програмиране в транспорта. Транспортна задача на линейното програмиране. Модели, дефиниране и решаване.

59. Задача на назначенията. Решаване на практически проблеми. Обвързване на транспортни средства върху действащи графици за движение.

60. Модел за замяна на оборудването. Дефиниране, решение и анализ.

61. Мрежово планиране. Същност. Елементи. Представяне на транспортен проект чрез мрежови модел.

62. Теория на масовото обслужване. Системи за масово обслужване (СМО). Елементи на СМО – входящ поток, обслужващи устройства и дисциплина на обслужване. Видове СМО.

63. Организация на товарните превози в отделните видове транспорт. Видове системи за комбиниран транспорт.

64. Същност значение и фактори, определящи развитието на пътническия транспорт.

65. Условия на външнотърговските договори за покупко-продажба и международен транспорт. Търговско-транспортни термини INCOTERMS.

66. Развитие на предприемачеството в транспорта, основни функции на транспортния предприемач.

67. Организация на транспортната дейност в индустрията. Насоки за подобряване качеството на транспортното обслужване на индустрията.

68. Географски фактори за развитието на транспорта и география на транспортните системи.

69. Същност, характеристика и развитие на инфраструктурата на отделните видове транспорт в България.

70. Транспорт и околна среда. Замърсяване на въздуха, водите и почвите с различни вредни вещества. Потребление на енергия от различни източници – възобновяеми и невъзобновяеми.

Литература

 1. Бакалова, В., Икономически анализ на транспортната фирма, УИ „Стопанство”, С., 2007 г.
 2. Бакалова, В., Организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката, УИ "Стопанство", С., 2009 г.
 3. Бакалова, В., Т. Минков, Икономически анализ на транспортната фирма, ИК-УНСС, С., 2012 г.
 4. Бакалова, В., Т. Минков, Прогнозиране и планиране на транспортната дейност, ИК-УНСС, С., 2011 г.
 5. Бакалова, В., Финансов анализ на транспортната фирма, ИК -УНСС, С., 2012 г.
 6. Бакалова, В., Хр. Николова, Икономика на транспорта, УИ "Стопанство", С., 2010 г.
 7. Василев, Е., Б. Арнаудов, Проектиране развитието на транспорта, ИК- УНСС, С., 2012 г.
 8. Василев, Е., Проблеми при определяне ефективността на инвестициите в железопътния транспорт, сп. „Железопътен транспорт“, бр. 4, 2004 г.
 9. Василев, Е., Организация на пътническия транспорт, УИ „Стопанство”, С., 1994 г.
 10. Георгиев, И., Основи на инвестирането, УИ „Стопанство“, С., 1999 г.
 11. Карадмов, Т., Модернизацията на железопътната инфраструктура, сп. „Железопътен транспорт“, бр. 2, 2008 г.
 12. Качаунов, Т., А. Борисов, Взаимодействие между видовете транспорт, ВТУ "Т. Каблешков", С., 2009 г.
 1. Минков, Т., Опазване на околната среда от вредното въздействие на автомобилния транспорт Дисертация за прид. на образ. и науч. степен "доктор", С., 2009 г. 
 2. Първанов, Хр., Св. Цветкова, Маркетинг на транспортната фирма, УИ "Стопанство", С., 2007 г.
 3. Първанов, Хр., Св. Цветкова, Управление на транспортната фирма, УИ "Стопанство", С., 2007 г.
 4. Цветкова, Св., Д. Йорданов, Транспортно предприемачество,  ИК-УНСС, С., 2015 г.
 5. Цветкова, Св., Управление на маркетинга на транспортната услуга, УИ "Стопанство", С., 2009 г.
 1. Мутафчиев, Л., Е. Василев, Икономико-математически методи и модели в транспорта, УИ „Стопанство”, С., 1999 г.
 2. Мутафчиев, Л., Хр. Първанов, А. Кирова, В. Бакалова, Транспорт и застраховане, УИ "Стопанство", С., 2007 г.
 3. Наредба № 4 от 21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ДВ, бр. 51, 2001 г.
 4. Наредба № 55 от 29.01.2004 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи на железопътната инфраструктура, ДВ, бр. 18, 2004 г.
 5. Наръчник по анализ на разходите и изгодите от големи проекти, МРРБ, С., 2001 г.
 6. Николова, Хр., Международен транспорт и спедиция. УИ „Стопанство”, С., 2011 г.
 7. Николова, Хр., Организация на транспортната дейност и търговска експлоатация в транспорта. УИ „Стопанство”, С., 2010 г.
 8. Николова, Хр., Транспортен пазар в България: състояние и перспективи за развитие, УИ „Стопанство”, С., 2010 г.
 9. Николова, Хр., Устойчиво развитие на транспорта в България: анализ и оценка на ключови показатели. ИК-УНСС. С., 2013 г. 
 10. Първанов и кол., Транспорт и застраховане, ИК-УНСС, С., 2015 г-
 11. Първанов, Хр., Св. Божилова, Борси и борсови операции, УИ „Стопанство”, С.,  1999 г.
 1. Размов, Т., Д. Димитров, Ръководство за лабораторни упражнения и курсово проектиране по управление на проекти, ВТУ „Т. Каблешков”, С., 2012 г.
 2. Цветкова, Св., Борсови операции и техники на инвестиране при управлението на транспортните фирми, УИ „Стопанство”, С., 2010 г.