Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Бакалавър
Обновено: понеделник, 15 февруари 2021 18:31

Правила за провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър"

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СПОПАНСТВО

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА"

Приет с решение на ФС на факултет                                         

„Икономика на инфраструктурата“                                                 

Протокол № 13/26.03.2013 г.                                                                                                                                             

Правила 

за провеждане на държавен изпит в ОКС „бакалавър“

      Държавният изпит се провежда въз основа на разработен конспект, който съдържа 60 въпроса. Тематиката, която е включена в него обхваща основните дисциплини, изучавани в бакалавърска степен на специалността. Представен е списък на литературните източници, необходими за подготовка на студентите във връзка с явяването им на държавния изпит. Студентите имат възможност предварително да се запознаят със съдържанието на конспекта и да използват необходимата литература най-рано три месеца преди датата на изпита. За целта конспектът се публикува на електронната страница на катедрата.

Във вътрешните правила се включват конкретни изисквания и процедури, свързани с провеждането на държавния изпит, а именно:

  1. Определяне на срокове и начин на оповестяване на изпитната дата.

-          Датата на държавния изпит се определя на катедрен съвет, най-малко два месеца преди провеждането му;

-          Условие за допускане до държавен изпит е студентите да са положили всички изпити от учебния план на ОКС „бакалавър“;

-          Датата на държавния изпит се оповестява на електронната страница на катедрата и на таблото пред катедрата;

  1. Провеждането на държавния изпит се извършва при следните условия:

-          Явилите се студенти се разпределят в залата, в зависимост от поредния номер на всеки от тях в изпитния протокол, като се изисква документ за самоличност;

-          Не се разрешава ползването на мобилни телефони и др. технически средства;

-          На изпита е необходимо да бъдат осигурени условия за самостоятелна работа на всеки студент;

-          Изпитните резултати се анулират при наличие на преписване от страна на студента;

  1. Изпитната комисия включва трима хабилитирани преподаватели, като председател обикновено е ръководителят на катедрата;
  2. Държавният изпит е под формата на тест, който включва 60 въпроса, като предварително са разработени три варианта.
  3. Прието е, изпитът да се провежда за три часа, след изтичането на които студентите трябва да предадат писмените си работи.
  4. Писмените работи се проверяват и оценяват от членовете на изпитната комисия и оценките се съгласуват.
  5. Резултатите се обявяват на следващия ден и оценките се нанасят в изпитния протокол и главната книга.
  6. Резултатите от държавния изпит се обсъждат на катедрен съвет.
  7. Писмените работи се съхраняват в катедрата за срок от една година.

 

                Правилата за провеждане на държавен изпит са приети на заседание на катедра “Икономика на транспорта“ от 28.02.2013 г. (протокол № 773).