Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Магистър
Обновено: събота, 20 февруари 2021 11:22

Примерни магистърски теми за ОКС "магистър"

Примерни тематични направления за разработване на магистърски тези

към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"

 

 1.  Организация и управление на различните видове транспорт.
 2. Предприемачество в транспортния бизнес.
 3. Финансов мениджмънт и оценка на бизнеса.
 4. Финансов анализ на транспортната фирма.
 5. Проблеми на международния транспорт и спедицията – по видове транспорт.
 6. Митническо обслужване на международния транспорт.
 7. Анализ на транспортния пазар – търсене и предлагане на превози по видове транспорт.
 8. Транспортна политика и  устойчиво развитие – ефекти от прилагането на политики и програми за развитие по видове транспорт.
 9. Приложение на интелигентни транспортни системи – програми и проекти по видове транспорт.
 10. Енергийна ефективност и външни разходи за транспорт – анализ и оценка по видове транспорт.
 11. Екологична оценка на  транспорта (по видове транспорт).
 12. Икономически анализи на дейността в отделните видове транспорт.
 13. Икономически анализ на сектора или на даден вид транспорт на макроикономическо равнище.
 14. Икономически анализ на примера на дадена транспортна фирма.
 15. Прогнозиране и планиране на транспортната дейност на макроикономическо равнище.
 16. Прогнозиране и планиране на определени аспекти от дейността на транспортните предприятия.
 17.  Приложение на икономико-математически модели за решаване на транспортни проблеми.
 18. Оперативно управление и стратегическо планиране на примера на конкретна транспортна фирма.
 19. Оперативно управление на превоза на опасни товари в отделните видове транспорт.
 20. Съвременни предизвикателства и насоки за развитие на транспортния маркетинг.
 21. Маркетингови критерии и усъвършенстване управлението на транспортния маркетинг.
 22. Усъвършенстване управлението на персонала в транспорта.
 23. Управление на иновационната дейност в транспорта.
 24. Икономическа ефективност на пътническите превози и насоки за нейното повишаване.
 25. Усъвършенстване организацията на външнотърговската дейност в транспорта.
 26. Транспортно обслужване на туризма.
 27. Организация на транспортната дейност при обслужването на отделните икономически сектори.
 28. Развитие на транспортната инфраструктура (по видове транспорт).
 29. Развитие на транспортните борси.
 30. Основни тенденции в развитието и модернизацията на националната транспортна система.
 31. Териториални проблеми на транспорта .
 32.  Проблеми и възможности при застраховането на превозваните товари и пътници в транспорта (по видове транспорт).
 33. Сигурност и безопасност на превозите в различните видове транспорт.
 34. Повишаване ефективността при управлението на транспортни проекти.
 35. Инвестиции и инвестиционна политика в транспорта.
 36. Пътища, насоки и фактори за повишаване конкурентоспособността на транспортните компании.