Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Специалности
Обновено: сряда, 17 февруари 2016 11:26

Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“

          Завършилите ОКС “магистър” “Транспортен бизнес” на специалност “Икономика на транспорта” придобиват задълбочени теоретични знания и умения за осъществяване на ръководна, подчертано творческа или консултантска и експертна дейност в рамките на транспортните фирми, в институциите на Министерство на транспорта, а също и в различни държавни и общински учреждения. Те притежават необходимата квалификация за изграждане на управленска и маркетингова стратегия на транспортната фирма.

            На основата на придобитите знания завършилите ОКС “магистър” на специалност “Транспортен бизнес”, трябва да притежават следните умения:

-          разработване на бизнес проекти и бизнес планове на транспортната фирма;

-          провеждане на анализ и разработване на управленска и маркетингова стратегии;

-          разработване на решения в областта на продуктовата и ценовата политика в транспорта;

-          извършване на оценка и прогнозиране на риска при вземане на управленски решения и др.

            Обучението за получаване на ОКС “магистър” по “Транспортен бизнес” се осъществява в три семестъра за неикономисти и икономисти от други икономически специалности. Те трябва да добият и допълнят своята подготовка с изучаване на основните транспортни икономически дисциплини: икономика на транспорта, управление на транспорта, икономически анализ на транспортната фирма, маркетинг на транспорта, инвестиции в транспорта и организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката. По този начин те ще получат всички необходими знания и умения за заемането на организационни и ръководни длъжности в транспортната администрация и бизнеса.