Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Специалности
Обновено: четвъртък, 08 ноември 2012 10:25

Специалност „Икономика на транспорта“ ОКС „Магистър“

            Завършилите ОКС “магистър” на специалност “Икономика на транспорта” придобиват задълбочени теоретични знания и умения за осъществяване на ръководна, подчертано творческа или консултантска и експертна дейност в рамките на транспортните фирми, в институциите на Министерството на транспорта, а също и в различни държавни и общински учреждения. Те притежават необходимата квалификация за изграждане на управленска и маркетингова стратегия на транспортната фирма.

            На основата на придобитите знания завършилите ОКС “магистър” на специалност “Икономика на транспорта” трябва да притежават следните умения:

  • разработване на бизнес-проекти и бизнес-планове на транспортната фирма;
  • провеждане на анализ и разработване на управленска и маркетингова стратегии;
  • разработване на решения в областта на продуктовата и ценовата политика в транспорта;
  • извършване на оценка и прогнозиране на риска при вземане на управленски решения и др.