Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

100 ГОДИНИ УНСС
За катедрата
Обновено: понеделник, 01 октомври 2012 17:40

История

 

            Катедра “Икономика на транспорта” е създадена през 1950 г., първоначално към Стопанския факултет на Софийския университет. Катедрата измина дълъг път на развитие, устоя на историческите превратности и предизвикателства на времето, с някои допълнения през годините запази своето първоначално наименование и се утвърди като едно от най-старите и авторитетни учебни и научни звена в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Ръководената от катедрата едноименна специалност е разкрита всъщност малко по-рано, през 1948 година към Варненския държавен университет. Нейното създаване, заедно с други отраслови специалности е непосредствен израз на възприетия от тогавашното държавно ръководство курс на индустриализация и електрификация на страната, на коопериране и механизиране на селското стопанство, за достигане в кратък срок на развитите страни и преодоляване на икономическата изостаналост. През 1950 година специалността е прехвърлена към Стопанския факултет на Софийския университет, а през 1952 година с други отраслови и общо икономически специалности е в основата на новообразувания Висш икономически институт “Карл Маркс”.

            Трябва да се отдаде заслужена почит и уважение на създателите и първите преподаватели в катедрата – професорите М. Георгиев, Ст. Цанков, Ал. Георгиев, доцентите Хр. Попов, Н. Дойнов, К. Ганев, А. Михайлов, а също Г. Чолаков, Ив. Доросиев. Значителен принос през годините за утвърждаването на катедрата и превръщането й във водещо учебно и научно звено в областта на икономиката на транспорта у нас имат професорите Т. Барбов, Л. Мутафчиев, Е. Василев, Хр. Първанов, доцентите Н. Вражалиев, Ал. Мадгеров, Е. Величкова, Ив. Брешков, А. Кирова, В. Бакалова. Свой принос за укрепване на катедрата има и дългогодишната сътрудничка Стефка Тихолова. В различни периоди в преподавателския екип на катедрата са се включвали като хонорувани преподаватели и висококвалифицирани специалисти от практиката и други научни звена – професорите К. Рачев, П. Аврамов, старши научни сътрудници и доцентите П. Панов, Н. Николов, С. Стоянов, Р. Радев, Е. Железов, Ив. Маноилова, д-р Борислав Готуранов и др.

            След кардиналните обществени промени от началото на 90-те години, усилията на катедрата се съсредоточават в преустройство и издигане на обучението, съобразно новите изисквания, утвърждаването на новата икономическа система и действието на пазарните механизми в сферата на транспорта. Съобразно с това изцяло са преработени учебните планове и програми, подготвени и издадени са нови учебници и учебни помагала. През 90-те години учебно-преподавателската дейност се разширява и с откриването на Колеж по икономика на транспорта и на изнесено обучение в гр. Враца.

            Въпреки някои трудности и противоречия, съпътстващи развитието, катедрата и специалността през всички години запазват мястото си на най-престижен център у нас за подготовка на висши икономически кадри за нуждите на транспортните фирми и предприятия. Това се потвърждава и от факта, че за изминалите 6 десетилетия, катедрата е подготвила близо 3000 висшисти по икономика, организация и управление на транспорта. Много от тях, израствайки в йерархията се утвърждаваха през годините като водещи специалисти, ръководители на транспортни фирми и предприятия, стопански организации, централни ведомства, зам. министри, научни работници и обществени дейци. Понастоящем катедрата подготвя специалисти и по трите образователно-квалификационни степени – бакалавър, магистър и доктор. Ежегодно в специалността “Икономика на транспорта” се приемат по 70-80 студенти в бакалавърска и по 20-30 в магистърска степен, което говори за интереса към специалността и за нейния авторитет. Подготвените от катедрата специалисти, с използването на съвременна компютърна техника са в състояние да разработват стратегии и бизнес-планове на транспортните фирми и предприятия, да правят икономически анализи, оценки и прогнози за тяхното бъдещо развитие.

            Заедно с бакалаври и магистри катедрата е подготвила и десетки докторанти, успешно защитили дисертационни трудове и получили научна степен, в т.ч. и чужденци от Виетнам, Йемен, Бенин, Египет, Румъния и др. страни. Понастоящем в катедрата се обучават 17 докторанти.

            Успоредно с учебно-преподавателската работа катедрата развива и активна научноизследователска дейност и се утвърждава като водещо звено в развитието на транспортно-икономическата наука в нашата страна. Така само през последните 10-12 години катедреният колектив е отпечатал над 120 научни труда – учебници и учебни пособия, монографии, студии, статии по различни практически въпроси.

            Катедрата установява и преки контакти и връзки с чуждестранни висши учебни заведения. С известна гордост може да отбележим, че тя е една от първите в следвоенната история на висшите учебни заведения в България, която още през 50-те години на миналия век сключва договор за международно сътрудничество с ВТУ “Фридрих Лист” в град Дрезден. В продължение на 35 години, до закриването на училището през 1991 г., катедрата поддържаше разнообразни научни контакти – ежегодна размяна на студенти, провеждащи производствена практика в различни транспортни предприятия в съответната страна, участие в съвместни научни конференции, специализация на преподаватели, изнасяне на лекции, съвместни научни разработки и издания и др. Тези контакти се оказаха благоприятно поле за научна изява на преподавателите, за обмяна на опит и мнения, за решаване на различни актуални въпроси, свързани с подготовката на висши икономически кадри в областта на транспорта. В края на 90-те години бяха установени връзки с Висшето училище за техника и икономика в гр. Хайлброн, Германия. В продължение на няколко години студенти от нашата специалност заедно със студенти от сродни специалности от Холандия, Франция и Германия участваха в провеждането на семинари по актуални проблеми на икономиката на транспорта. Ползотворни контакти катедрата установява и с Московския институт за инженери по транспорта, днес Московски държавен университет по транспорт, с Московския автомобилен институт и др.

             Усилията на катедра “Икономика на транспорта” са насочени към повишаване равнището на обучението и подготовката на висококвалифицирани икономически кадри за нуждите на транспорта, способни да се справят с предизвикателствата на пазарната икономика и членството на страна в Европейския съюз. Това се постига както чрез обогатяване и актуализиране на преподавания материал с нови и интересни от научна и практическа гледна точка теми, така и чрез запазване на положителните традиции и опит, натрупани в течение на изминалите десетилетия. Наскоро към магистърската степен се откри и специализация по икономика на енергетиката, което още повече повиши интереса към обучението и престижа на специалността. Катедрата полага усилия за сключване на нови международни договори с аналогични специалности от университети в Германия, Австрия, Великобритания и др. страни. Предвижда се подписването на нови и подновяването на вече сключени договори за реално сътрудничество и в транспортни фирми и организации в нашата страна. Катедрата и в бъдеще ще насърчава и съдейства за развитие и израстване на млади научни работници чрез разширяване системата на докторантурата.

            С успешното решаване на всички тези задачи, подчинени на основната цел – подготовката на висококвалифицирани икономически кадри, катедра “Икономика на транспорта” уверено навлиза в седмото десетилетие от своето създаване. Тя и занапред ще отстоява позициите си на най-авторитетно учебно и научно звено по икономика на транспорта в нашата страна.