Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

За катедрата
Обновено: сряда, 26 август 2020 10:14

История

 

            Катедра “Икономика на транспорта” е създадена през 1950 г., първоначално към Стопанския факултет на Софийския университет. Катедрата измина дълъг път на развитие, устоя на историческите превратности и предизвикателства на времето, с някои допълнения през годините запази своето първоначално наименование и се утвърди като едно от най-старите и авторитетни учебни и научни звена в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Ръководената от катедрата едноименна специалност е разкрита всъщност малко по-рано, през 1948 година към Варненския държавен университет. Нейното създаване, заедно с други отраслови специалности е непосредствен израз на възприетия от тогавашното държавно ръководство курс на индустриализация и електрификация на страната, на коопериране и механизиране на селското стопанство, за достигане в кратък срок на развитите страни и преодоляване на икономическата изостаналост. През 1950 година специалността е прехвърлена към Стопанския факултет на Софийския университет, а през 1952 година с други отраслови и общо икономически специалности е в основата на новообразувания Висш икономически институт “Карл Маркс”.

            Трябва да се отдаде заслужена почит и уважение на създателите и първите преподаватели в катедрата – професорите М. Георгиев, Ст. Цанков, Ал. Георгиев, доцентите Хр. Попов, Н. Дойнов, К. Ганев, А. Михайлов, а също Г. Чолаков, Ив. Доросиев. Значителен принос през годините за утвърждаването на катедрата и превръщането й във водещо учебно и научно звено в областта на икономиката на транспорта у нас имат професорите Т. Барбов, Л. Мутафчиев, Е. Василев, Хр. Първанов, А. Кирова, В. Бакалова, Хр. Николова; доцентите Н. Вражалиев, Ал. Мадгеров, Е. Величкова, Ив. Брешков, Св. Цветкова, Б. Арнаудов. Свой принос за укрепване на катедрата има и дългогодишната сътрудничка Стефка Тихолова. В различни периоди в преподавателския екип на катедрата са се включвали като хонорувани преподаватели и висококвалифицирани специалисти от практиката и други научни звена – професорите К. Рачев, П. Аврамов, старши научни сътрудници и доцентите П. Панов, Н. Николов, С. Стоянов, Р. Радев, Е. Железов, Ив. Маноилова, д-р Борислав Готуранов и др.

            След кардиналните обществени промени от началото на 90-те години, усилията на катедрата се съсредоточават в преустройство и издигане на обучението, съобразно новите изисквания, утвърждаването на новата икономическа система и действието на пазарните механизми в сферата на транспорта. Съобразно с това изцяло са преработени учебните планове и програми, подготвени и издадени са нови учебници и учебни помагала. През 90-те години учебно-преподавателската дейност се разширява и с откриването на Колеж по икономика на транспорта и на изнесено обучение в гр. Враца.

            Въпреки някои трудности и противоречия, съпътстващи развитието, катедрата и специалността през всички години запазват мястото си на най-престижен център у нас за подготовка на висши икономически кадри за нуждите на транспортните фирми и предприятия. Това се потвърждава и от факта, че за изминалите 6 десетилетия, катедрата е подготвила близо 3000 висшисти по икономика, организация и управление на транспорта. Много от тях, израствайки в йерархията се утвърждаваха през годините като водещи специалисти, ръководители на транспортни фирми и предприятия, стопански организации, централни ведомства, зам. министри, научни работници и обществени дейци. Понастоящем катедрата подготвя специалисти и по трите образователно-квалификационни степени – бакалавър, магистър и доктор. Ежегодно в специалността “Икономика на транспорта” се приемат по 70-80 студенти в бакалавърска и по 20-30 в магистърска степен, което говори за интереса към специалността и за нейния авторитет. Подготвените от катедрата специалисти, с използването на съвременна компютърна техника са в състояние да разработват стратегии и бизнес-планове на транспортните фирми и предприятия, да правят икономически анализи, оценки и прогнози за тяхното бъдещо развитие.

            Заедно с бакалаври и магистри катедрата е подготвила и десетки докторанти, успешно защитили дисертационни трудове и получили научна степен, в т.ч. и чужденци от Виетнам, Йемен, Бенин, Египет, Румъния и др. страни. Понастоящем в катедрата се обучават 17 докторанти.

            Успоредно с учебно-преподавателската работа катедрата развива и активна научноизследователска дейност и се утвърждава като водещо звено в развитието на транспортно-икономическата наука в нашата страна. Така само през последните 10-12 години катедреният колектив е отпечатал над 120 научни труда – учебници и учебни пособия, монографии, студии, статии по различни практически въпроси.

            Катедрата установява и преки контакти и връзки с чуждестранни висши учебни заведения. С известна гордост може да отбележим, че тя е една от първите в следвоенната история на висшите учебни заведения в България, която още през 50-те години на миналия век сключва договор за международно сътрудничество с ВТУ “Фридрих Лист” в град Дрезден. В продължение на 35 години, до закриването на училището през 1991 г., катедрата поддържаше разнообразни научни контакти – ежегодна размяна на студенти, провеждащи производствена практика в различни транспортни предприятия в съответната страна, участие в съвместни научни конференции, специализация на преподаватели, изнасяне на лекции, съвместни научни разработки и издания и др. Тези контакти се оказаха благоприятно поле за научна изява на преподавателите, за обмяна на опит и мнения, за решаване на различни актуални въпроси, свързани с подготовката на висши икономически кадри в областта на транспорта. В края на 90-те години бяха установени връзки с Висшето училище за техника и икономика в гр. Хайлброн, Германия. В продължение на няколко години студенти от нашата специалност заедно със студенти от сродни специалности от Холандия, Франция и Германия участваха в провеждането на семинари по актуални проблеми на икономиката на транспорта. Ползотворни контакти катедрата установява и с Московския институт за инженери по транспорта, днес Московски държавен университет по транспорт, с Московския автомобилен институт и др.

             Усилията на катедра “Икономика на транспорта” са насочени към повишаване равнището на обучението и подготовката на висококвалифицирани икономически кадри за нуждите на транспорта, способни да се справят с предизвикателствата на пазарната икономика и членството на страна в Европейския съюз. Това се постига както чрез обогатяване и актуализиране на преподавания материал с нови и интересни от научна и практическа гледна точка теми, така и чрез запазване на положителните традиции и опит, натрупани в течение на изминалите десетилетия. Наскоро към магистърската степен се откри и специализация по икономика на енергетиката, което още повече повиши интереса към обучението и престижа на специалността. Катедрата полага усилия за сключване на нови международни договори с аналогични специалности от университети в Германия, Австрия, Великобритания и др. страни. Предвижда се подписването на нови и подновяването на вече сключени договори за реално сътрудничество и в транспортни фирми и организации в нашата страна. Катедрата и в бъдеще ще насърчава и съдейства за развитие и израстване на млади научни работници чрез разширяване системата на докторантурата.

            С успешното решаване на всички тези задачи, подчинени на основната цел – подготовката на висококвалифицирани икономически кадри, катедра “Икономика на транспорта” уверено навлиза в седмото десетилетие от своето създаване. Тя и занапред ще отстоява позициите си на най-авторитетно учебно и научно звено по икономика на транспорта в нашата страна.