Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Обновено: сряда, 17 февруари 2016 9:45

За катедрата

 Катедра „Икономика на транспорта” е създадена  на 20.10.1950г. с водеща специалност „Икономика на транспорта”.

 Повече от 60 години в тази специалност се подготвят висококвалифицирани специалисти за нуждите на цялата страна, които успешно могат да се реализират във фирмите на всички видове транспорт. Подготвяните от катедрата специалисти могат да бъдат добри мениджъри, маркетолози, икономисти, организатори на труда и производството в транспорта, ръководители по търговската експлоатация, аналитици, проучватели и прогнозисти. Те са в състояние успешно да управляват дейности по прилагането на математически и други съвременни методи в икономиката  и управлението на  транспорта, а също така и да проучват и анализират транспортните пазари. Получената теоретична и приложна подготовка им позволява да оценят финансовите резултати от дейността на транспортните дружества и да предлагат оптимални решения за тяхното подобряване. 

 Завършилите специалността могат да намерят практическа реализация в държавните и частните фирми на отделните видове транспорт, в логистични и спедоторски фирми, в представителствата на фирми с международна транспортна дейност, в индустриални и строителни фирми, в транспортно-спедиторски организации  и др. Те могат да работят успешно и като специалисти по вътрешно фирмено планиране и прогнозиране в отделните видове транспорт и по организация на транспортната дейност – специализирана и спомагателна, в различните отрасли на националната икономика, да разработват стратегии за развитие на транспортните фирми и повишаване на конкурентоспособността им на националния и международният транспортен пазар.