Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

100 ГОДИНИ УНСС
Конференция 2019
Обновено: петък, 20 септември 2019 17:31

Изисквания към докладите

Всеки участник може да заяви до 2 доклада.

Докладите, в пълен обем до 8 страници, се изпращат като файл във формат на Microsoft Word със следното оформление:

Page Setup: Top – 26 mm; Bottom – 20 mm; Left – 20 mm; Right – 20 mm; Paper Size – A4.

Заглавие: Font: Times New Roman; Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital letters; (следва 1 празен ред).

Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора/авторите: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic; Alignment: Centered; (следва нов ред).

Висше училище / Организация / Институция: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (следва нов ред).

Катедра / Департамент: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (следва 1 празен ред).

Резюме на български език: - обем до 10 реда: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Font style: Italic, Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines (следва нов ред).

Ключови думи на български език: - 5 ключови думи: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Font style: Italic, Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines, (следва 1 празен ред).

Увод: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (не се оставя празен ред).

Основен текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Font style: Normal; Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines.

Подзаглавия в основния текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (пред и след тях не се оставя празен ред).

Изводи: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (пред и след тях не се оставя празен ред).

Заключение: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (пред и след него не се оставя празен ред).

Формули: Центрирани и номерирани отдясно с арабски цифри, в малки скоби.

Таблици: Номерирани с арабски цифри горе вдясно спрямо самата таблица, с центрирано наименование, (над и под тях се оставя 1 празен ред).

Фигури: Номерирани с арабски цифри и центрирано наименование под тях, (над и под тях се оставя 1 празен ред).

Използвана литература: Footnote Text – 10 pt; Number format: 1, 2, 3 …

Резюме и заявка за участие в конференцията трябва да бъдат изпратени до 30. 10. 2019 г. на e-mail: conference_transport@abv.bg

Срокът за изпращане на готовите доклади е до 10.11. 2019 г.