Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Специалности
Обновено: петък, 31 март 2017 10:51

Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“

           

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY

 

 

 

Приета с решение на АС на УНСС

№: ………………………………….

Adopted by the Academic Council of UNWE with

Decision N …....... / …………………

Утвърдил: 

Approved by:

        

                          Ректор – проф. д.ик.н.  Стати Статев

                          Rector – prof. Statty Stattev Sc.D (Econ)

 

 

 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

QUALIFICATION DESCRIPTION

Специалност

Degree Programme

ЕНЕРГИЕН БИЗНЕС

POWER RESOURCE BUSINESS

Образователно-квалификационна степен

Educational and Qualification Degree

МАГИСТЪР

MASTER

Професионална квалификация

Professional Qualification

МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА

MASTER OF ECONOMICS

Област на висше образование

Area of Study

3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ПРАВНИ НАУКИ

3. SOCIAL, ECONOMIC SCIENCES AND LAW

Професионално направление

Field of Study

ИКОНОМИКА

ECONOMICS

Форма на обучение

Form of Study

РЕДОВНА

FULL TIME

Продължителност на обучението

Duration of Study

1.5 години (3 семестъра), 840 часа

1.5 years (3 semesters), 840 h.

Форма на завършване

Tape of Final Exam

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

MASTER DIPLOMA WORK

Катедра

Department

„ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА“

“ECONOMICS OF TRANSPORT AND ENERGY”

Факултет

Faculty

„ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА“

“ECONOMICS OF INFRASTRUCTURE”

 

 

 

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Основните цели на обучението на свързани с:

  • - изясняване на основните параметри на енергийната политика у нас, проблемите и задачите пред стопанския сектор;
  • Определяне съответствието между стопанската практика в България и изискванията на европейските стандарти;
  • Добиване на умения от студентите за определяне на основните икономически параметри в енергийния бизнес, критериите и показателите за ефективност на този вид стопанска дейност.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

            Обучението по специалност „Енергиен бизнес“ включва комплекс от технико-експлоатационни дисциплини, лекции по организацията на стопанската дейност и най-вече обучение на студентите, свързано с основните икономически и финансови критерии и показатели за развитие на бизнеса. В първата група от дисциплини могат да се посочат „Основи на енергетиката“, „Сигурност на енергийния бизнес“, „Управление на проекти в енергетиката“ и др. Към втората група изучавани дисциплини могат да бъдат причислени „Бизнес комуникации“, „Проучване, добив и логистика на енергоресурси“, „Стратегическо управление на енергийния бизнес“ и т.н. В третата група се включват дисциплините „Инвестиции в енергетиката“, „Енергийни пазари“, „Енергиен маркетинг“, „Търговия с енергоресурси“, „Финансов анализ на енергийните предприятия“ и т.н. специално внимание се отделя на интелигентните енергийни системи, енергийната ефективност на икономиката, енергийната политика и евростандарти.

 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

            Знанията, придобивани от студентите по специалността са свързани с организационни и управленски умения за организация на стопанската дейност в енергийния сектор, вземане на обосновани икономически решения, избор на оптимален вариант за инвестиции, управление на проекти и извършване на цялостна икономическа ефективност както на отделните дейности, така и на стопанските субекти в сектора.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

            Обучение по енергиен бизнес в организационно-икономически аспект в нашата страна се извършва единствено в настоящата специалност. Завършилите обучението в магистратура по енергиен бизнес получават много добра реализация както в централните органи на стопанския сектор (Министерство на енергетиката), така и във водещите енергийни предприятия. Нямаме данни за студенти, завършили специалността, които да не са намерили работа или да работят извън енергийния сектор.

 

Квалификационната характеристика е приета на заседание на катедра „Икономика на транспорта “ от 28.11.2016. г. (протокол № 831) и от Факултетен съвет на факултет „Икономика на инфраструктурата“  в заседание от 28.11.2016 г. (протокол № 10).

 

Ръководител катедра:

 

 

(проф. д-р Виолета Мутафчиева)

 

 

Декан:

 

 

(проф. д-р Димитър Димитров)

 

Съгласно европейската класификация, инфраструктурният отрасъл включва три стопански сектора: енергетика, транспорт и комуникации. Завършилите ОКС “магистър” на специалност “Енергиен бизнес“” придобиват задълбочени теоретични знания и умения за осъществяване на ръководна, подчертано творческа или консултантска и експертна дейност в рамките на енергийните фирми, в институциите на Министерството на икономиката и енергетиката, Агенцията за енергийна ефективност и всички предприятия на инфраструктурния отрасъл. Те притежават необходимата квалификация за изграждане на управленска и комуникативна стратегия на енергийната фирма.

            Получените икономически знания при обучението в бакалавърска степен трябва да бъдат доразвити и конкретизирани в областта на енергийния сектор, управлението на съвременните енергийни проекти и системи,  европейската интеграция на националната енергийна система, иновациите и инвестициите в енергетиката, енергийните пазари, конкуренцията и комуникациите на енергийните фирми.