Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Специалности
Обновено: петък, 10 юни 2016 13:40

Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "Бакалавър"

       

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

QUALIFICATION CHARACTERISTICS

Специалност/Subject

3.8.20

ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА/

ECONOMICS OF TRANSPORT AND ENERGY

Катедра/Department

 

ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

ECONOMICS OF TRANSPORT AND ENERGY

Факултет/Faculty

 

ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА/

ECONOMICS OF INFRASTRUCTURE

Професионално направление/ Academic Area

3.8

ИКОНОМИКА/ECONOMICS

Област на висше образование/Field of Study

3.

СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ПРАВНИ НАУКИ/SOCIAL, ECONOMIC AND LAW SCIENCES

Професионална квалификация/ Professional Qualification

 

БАКАЛАВЪР ПО ИКОНОМИКА/

BACHELOR OF ECONOMICS

Форма на обучение/Form of Study

 

РЕДОВНА/REGULAR

Продължителност на обучението/ Study Duration

 

4 години (8 семестъра)/

4 years (8 semesters)

Валиден от/Valid from

 

2016/2017

 

София, 2015 г.

Квалификационната характеристика определя облика, съдържанието и обхвата на специалност „Икономика на транспорта и енергетиката” от професионалното направление „Икономика” за ОКС „бакалавър” и очертава възможностите за бъдеща реализация на студентите след приключването на курса на обучение с успешното им дипломиране.

Енергийният  и транспортният сектори в България произвеждат около 20 % от брутния вътрешен продукт, като приблизително същият обем е характерен и за Европейския съюз. В своята програмна реч председателят на Европейската комисия Жан Клод Юнкер определи, че двете най-важни задачи в развитието на Съюза до 2020 г. са решаване на проблемите за заетостта и по-конкретно младежката безработица и енергийните проблеми. За периода до 2020 г. у нас също се очаква значителна част от европейските и национални инвестиции да бъдат насочени към енергийния и транспортния сектори.

За разлика от всички останали пазари у нас, които са либерализирани, в енергийния пазар тези процеси тепърва предстоят и те ще пораждат значителни социално-икономически проблеми в съчетание с факта, че енергийната ефективност на нашата икономика е с пъти по-ниска от средната за Европейския съюз. Сериозни проблеми стоят за решаване и по отношение на стратегическите енергийни проекти, включващи създаването на нови ядрени мощности, строеж на газови коридори в пълно съответствие с регламентациите на ЕС и др.

Обучение по икономика на енергетиката не се извършва никъде другаде в България и съседните балкански страни. Партньор на УНСС при обучението на бакалаври в специалността „Икономика на транспорта и енергетиката“ е Сдружение „Институт за енергиен мениджмънт“ – неправителствена организация, национален член на EURОELECTRIC.

Завършилите ОКС „бакалавър” на специалност „Икономика на транспорта и енергетиката” ще получат многостранни знания на база своята общоуниверситетска подготовка, която следва да се задълбочи по-нататък чрез специализирано обучение в областта на икономиката, организацията и управлението на транспорта и енергетиката. Подготовката на студентите ще бъде насочена към получаването на познания за основните икономически принципи и функционирането на транспортния и енергийния сектори и компании, с акцент върху практическото им приложение посредством предоставяне на базови технически, икономически и юридически знания. Цел на обучението ще бъде и придобиването на знания за средата, в която функционират двата стопански сектора, а именно - за транспортната и енергийната политика и регулиране, на примера на практическите обекти - пазари на едро,за транспортиране на товари и пътници, пренос и разпределение на енергия, качество на доставките, регулаторни и правни процедури, монополни и конкурентни дейности и др.

Завършилите ОКС „бакалавър” по специалност „Икономика на транспорта и енергетиката”  ще са в състояние да отговорят на изискванията за удовлетворяване на основните потребности на обществената практика в сектори „Транспорт“ и „Енергетика” и да осъществяват консултантска, оперативна и ръководна работа в компании и съответните звена във фирми от другите сектори на националното стопанство, институции, неправителствени организации.

На основата на проведеното обучение бакалаврите по „Икономика на транспорта и енергетиката“ ще  могат да придобият следните  познания:

-          Познаване на тенденциите на развитие на европейската и националната транспортна и  енергийни политики и регулация;

-          Познаване на правната и регулаторна рамка, определяща функционирането и отношенията в транспортния и енергийния сектори в национален, европейски и глобален контекст;

-          Познаване на технологията и практиката в разработването и прилагането на национални политики, стратегии, програми и планове за действие в сектор „Транспорт“ и “Енергетика“;

-          Познаване на процесите на преструктуриране и либерализация на енергийния сектор;

-          Познания за транспортно и енергийно осигуряване на отраслите в материалното производство;

-          Транспортно и енергийно осигуряване на логистични вериги;

-          Познаване на взаимовръзката „транспорт - енергетика – климат – околна среда – устойчиво развитие“;

-          Провеждане на  маркетингови проучвания на транспортните и енергийни пазари;

-          Познания за спецификата на инвестиционните проекти в  транспортни, енергийна инфраструктура и компании;

-          Основни познания за корпоративното управление на енергийни и транспортни компании – стратегии и преструктуриране, регулиране и ценообразуване, маркетинг и продажби, изпълнителски и финансов мениджмънт, управление и обслужване на физически активи, управленски информационни системи и други, и на тази основа ще притежават следните умения:

-          подготовка и сключване на търговски договори в  транспорта и енергетиката;

-          разработване и управление на проекти в транспорта и енергетиката;

-          разработване и информационно осигуряване на управленските функции в транспортните и енергийните фирми;

-          провеждане на маркетингови проучвания на транспортния и  енергийния пазар;

-          извършване на анализ на счетоводния баланс и финансовото състояние на транспортната и енергийната компания;

-          разработване, структуриране и предлагане на продукти, повишаващи конкурентоспособността на транспортната и енергийната фирма;

-          определяне ефекта и оптимални решения за внедряване  на нови транспортни и енергийни технологии;

-          извършване на оценка на въздействието на транспортното и енергийното производство върху околната среда;

-          предлагане и разработване на основните направления за усъвършенстване на транспортната и енергийната инфраструктура в условията на европейската интеграция;

-          подготовка на браншови анализи, диагностика на средата и SWOT анализ на корпоративната/административната единица в областта на транспорта и енергетиката;

-          формулиране на политики, цели и стратегически приоритети, подготовка на планове и програми, мониторинг и контрол на изпълнението им;

-          осъществяване на ефективна комуникация в рамките на корпоративната/административна единица и професионалните/браншови общности;

-          ефективно планиране и организиране на работния процес;

-          умения за подбор и ползване на разнообразни информационни източници и самостоятелна работа с тях;

-          изпълнение на функции в областта на регулаторния мениджмънт

 Посочените умения се характеризират с възможност за широко приложение в икономическата практика, и в частност в сферата на организацията и управлението на транспорта и енергетиката. Възможната реализация на завършващите включва работа като специалисти в транспортни и енергийни компании, държавни и общински институции като експерти и консултанти в публичната администрация и неправителствения сектор, и др.

     Специалност „Икономика на транспорта“ е създадена през 1950 година. Подготовката на студентите е широкопрофилна и включва изучаването на дисциплините „Икономика на транспорта“, „Транспорт и застраховане“, „Международен транспорт“, „Търговска експлоатация на транспорта“, „Икономически анализ на транспортното предприятие“, „Икономическо моделиране в транспорта“, „Проектиране развитието на транспорта“, „Управление на транспорта“, „Маркетинг в транспорта“, „Организация на пътническия транспорт“, „Организация на товарния транспорт“, „Организация на транспорта в отраслите на икономиката“ и т.н.

            В специалността студентите получават нужната теоретична подготовка за работа във фирмите на железопътния, автомобилния, водния, въздушния и др. видове транспорт. Това дава необходимите познания за осъществяване на различни функции и дейности, свързани с вътрешните и международните товарни и пътнически превози, транспортно-спедиционното обслужване на товародателите на транспорта и др. Подготвените специалисти могат да бъдат мениджъри, икономисти, аналитици, проучватели, прогнозисти и др.

            Завършилите специалност „Икономика на транспорта“ могат да намерят практическа реализация в държавните и частните фирми на отделните видове транспорт, в логистични и спедиторски компании, в представителства на фирми с международна транспортна дейност в чужбина, в индустриални и строителни фирми и др.