Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Обновено: сряда, 26 август 2020 10:10

Обучение

     

    Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"  предлага обучение на студенти в ОКС „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (икономика на транспорта)“.

    Катедрата подготвя специалисти по всички видове транспорт и предлага обучение в следните специалности:

 • Икономика на транспорта  и енергетиката – ОКС „Бакалавър“
 • Икономика на транспорта – ОКС „Магистър“, 2 сем.
 • Интелигентни транспорти системи – ОКС „Магистър“,2 сем.
 • Транспортен мениджмънт – ОКС „Магистър“, 2 сем.
 • Енергиен бизнес – ОКС „Магистър“, 2 сем.
 • Енергиен бизнес - ОКС "Магистър", 3 сем.

    Интердисциплинарните програми за обучение в образователно-квалификационни степени „Бакалавър“ и „Магистър“, които предлага катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ към УНСС са разработени, за да могат да задоволят нарастващото търсене на високо квалифицирани специалисти за съвременните транспортни и инфраструктурни предприятия. Осъществяването на транспортния процес и всички дейности свързани с него обхващат процедури, системи и действия, които оказват съществено въздействие върху мобилността на пътниците и товарите и изискват задълбочени познания. С цел осигуряването на тези знания се предлага обучение в различни икономически дисциплини и специалности.

    Обучението е с практическа и бизнес насоченост. Студентите получават професионална подготовка за организация и управление на транспортната дейност, както и за дейностите, свързани с развитието на транспортната инфраструктура и управлението на транспортни инфраструктурни проекти. Основните предимства на обучението в бакалавърската програма са следните:

 • Специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ е уникална по своята същност, с установени традиции и опит и широк национален и международен авторитет.
 • Изучаваните дисциплини осигуряват икономически знания и умения за анализ и управление на превозните процеси и задълбочени познания в областта всеки вид транспорт.
 • Продължаващото обучение в магистърските програми е насочено към осигуряване на задълбочени теоретични знания и умения на студентите за осъществяване на ръководна, подчертано творческа или консултантска и експертна дейност в рамките на транспортните предприятия, в институциите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а също и в различни държавни и общински административни органи. Те притежават необходимата квалификация за изграждане на управленски и маркетингови стратегии на транспортните компании.
 • Катедрата осигурява стажове на своите студенти във фирмите от транспортния сектор, в Министерство на транспорта информационните технологии и съобщения, Агенциите към МТИТС и много частни транспортни компании.
 • Завършилите специалисти са високо ценени на пазара на труда и намират реализация както в държавната администрация, така и в транспортните фирми и отдели, специализирани в предлагането на транспортни услуги, международна спедиция, митническо обслужване, организации свързани с опазването на околната среда и др.