Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Бакалавър
Обновено: сряда, 19 октомври 2016 12:41

Преддипломен стаж за ОКС "бакалавър"

УКАЗАНИЯ

За организация и провеждане на преддипломен стаж, разработени от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“

    Преддиплоният стаж се провежда в VІІІ семестър на бакалавърска степен на обучение, като неговата продължителност е 50 часа извънаудиторна заетост. Той е основна предпоставка за по-нататъшната практическа реализация на дипломантите в областта на транспорта. Всеки студент самостоятелно се ориентира към конкретна транспортна фирма или организация в сферата на транспортния сектор. Катедрата има сключени договори със следните организации: МТИТС, НКЖИ, БДЖ ЕАД, Агенция „Пътна инфраструктура“, Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика, Шенкер ЕООД и др. Посочените организации оказват съдействие на студентите във връзка с провеждането на преддипломния стаж.

    Отчитането на преддипломния стаж протича в следната последователност:

  • Студентите представят отчет, който съдържа данни за извършената работа в съответната организация през целия период на стажа. В него се посочва и конкретна информация за дейността на организацията.
  • Отчетът се защитава пред ръководителя на преддипломния стаж. Препоръчително е при защитата да има пауър-пойнт презентация.
  • Въз основа на изготвения отчет и направената презентация ръководителят на стажа поставя съответна оценка на всеки студент, която се нанася в изпитния протокол и главната книга.
  • Отчетите се съхраняват за срок от една година в катедрата.

ОТЧЕТ


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document отчет.docx - 16 KB