Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

100 ГОДИНИ УНСС
Специалности
Обновено: сряда, 17 февруари 2016 11:25

Специалност "Транспортен мениджмънт" - ОКС "Магистър"

Транспортният мениджмънт като дисциплина е пряко свързан със системния подход при реализацията на превозната дейност, при който транспортът се разглежда като свързващо звено, осигуряващо връзките и взаимодействието между производството и потреблението. По тази логика качеството на цялата система за производство и потребление зависи както от качествата на отделните компоненти, така и в много голяма степен от взаимовръзките и взаимодействието между тях.

            Транспортният мениджър трябва да бъде до голяма степен логистик, осигурявайки по този начин увеличаване печалбите на производителите чрез икономия на средства за входящи материали, суровини, енергоресурси и съответните складови площи, а също така и увеличаване оборота на готовата продукция чрез бързото й дистрибутиране, без задържането в изходящите складове.

            Освен логистичния подход, специалността „Транспортен мениджмънт“ обучава студентите как да търсят и преодоляват „тесните“ места в превозния процес и по този начин правят транспортната дейност високо прогнозируема.

            Друг важен аспект при обучението на студентите в тази специалност е свързан с изработване на мениджърски умения за работа на управителите на транспортните фирми с външната маркетингова среда – доставчици, клиенти, административни органи, финансово-кредитна система, средствата за масова информация и т.н.

            Специалността е предназначена за всички завършили икономически и неикономически специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.