Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика

понеделник, 12 април 2021 11:50

Секторите „Транспорт“ и „Енергетика“ претърпяха драстични промени през последните години. За новите възможности пред студентите да усвоят управлението на зелените енергийни и транспортни системи разговаряме с проф. д-р Христина Николова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетика (на снимката долу).

Проф. Николова, вашата катедра обучава студенти за секторите, преминали през изключително динамични промени през последните години. Как това се отрази на интереса от страна на кандидат-студентите?

За наша радост през последните години има повишаване на интереса към тази специалност. Темите „Мобилност“, „Зелен транспорт“, „Зелена енергетика“ в контекста на новите европейски политики привличат силно мотивирани млади хора, които искат да учат точно в тази специалност. На европейско ниво и в България една от най-важните теми на дневен ред е изпълнението на мерките от плана на Европейския зелен пакт и явно в обществото се появи траен интерес към специалности, свързани с транспорта и енергетиката. Има огромно търсене на кадри на пазара на труда в тези сектори. През последните години дори срещаме затруднения да отговорим на търсенето и да осигурим достатъчно кадри за всички компании, които се обръщат към нас с обяви за работа и стажове на студенти от нашата специалност.

Може ли транспортът и енергетиката да са зелени? В каква посока върви обучението сега?

Това са стратегически сектори на икономиката със съществен принос към брутния вътрешен продукт на страната, но същевременно причиняват и редица негативни ефекти, свързани със замърсяване на околната среда. Цялостната политика на ЕС е тези два сектора да се развиват високо технологично, така че да предизвикат минимално или по възможност никакво замърсяване. Те са в основата на плана за прилагане на Европейския зелен пакт и ние се стремим да актуализираме и организираме обучението по дисциплините от учебните планове на нашите специалности в бакалавърска и магистърска степен в отговор на тези нови тенденции.

Какви са конкретните стъпки на тези нови зелени тенденции?

Те са свързани с прилагането на нови информационни и комуникационни технологии, интелигентни транспортни и енергийни системи за развитието на транспорт и енергетика, които замърсяват по-малко околната среда.

В енергетиката от 2016 година насам драстично се променя цялостната концепция за развитие на енергийните пазари, за производството на енергия и нейното потребление - така наречените „Smart grids“ системи, които дават възможности за участие на гражданите  в производството на енергия и използването на нови енергийни източници. Става въпрос както за оценка на енергийната ефективност на сгради и преминаването към изграждане на все по-популярните „пасивни къщи“, така и за оптимизиране на използването на електрическите автомобили, при наличие на зарядни станции в домовете и отдаването на електричество в мрежата след тяхното пълно зареждане и др. Зеленият пакт се реализира с активното участие на гражданите. Катедрата работи активно по всички въпроси, свързани с прилагането на интелигентни транспортни и енергийни системи, включително по въпросите на енергийната децентрализация с участието на гражданите.

УНСС е университет №1 в това да осигурява на студентите добра връзка с бизнеса. На какво могат да се надяват студентите, които се запишат във вашата специалност?

Полагаме сериозни усилия бизнесът активно да участва в обучението на нашите студенти. Учебните ни програми са съобразени изцяло с изискванията на компаниите, в които ще работят студентите. Във връзка със 70-годишнината на нашата катедра, която беше отбелязана през октомври 2020 г. направихме кръгла маса, на която обсъдихме променящите се бизнес модели и изисквания в бранша с наши партньори от бизнеса. Много активно работим и по отношение на разкриването на стипендиантски програми, финансирани от бизнеса, които предоставят гаранция за успешната професионална реализация на нашите студенти след завършване на обучението.

Радваме се на голям интерес и непрекъснато каним гост-преподаватели от бизнеса. Организираме и много изнесени обучения в самите компании. През последните години работим активно и по последователното обвързване на курсовите работи и проекти, предвидени по различни дисциплини от учебните планове с решаването на реални казуси от практиката. Възлагаме така наречените “малки проекти”, които студентите разработват, като в решаването на казусите и оценяването участват представители на компаниите. Работим усилено и по обвързването на отделните дисциплини от учебния план в рамките на т.нар. „проектно базирано обучение“. По този начин студентите имат директна връзка и контактуват с всички компании, които са заинтересувани от тяхната реализация, още докато учат.

Изнесено обучение на студенти от катедрата в Lufthansa Technik Logistics и решаване на казуси от практиката на място

Какво е конкурентното предимство на студент завършил в специалността „Икономика на транспорта и енергетиката“ в УНСС, а не в някой друг университет?

На първо място, наше съществено предимство са наистина много тесните ни контакти с бизнеса. На второ място, различното от другите  (напр. технически университети), в които има подобни специалности е това, че при нас се изучават дисциплини, свързани с организацията и управлението на процесите в двата сектора – транспорт и енергетика. Разработват се проекти, свързани с най-актуалните проблеми и тенденции в транспорта и енергетиката и с управлението на проекти за внедряването на нови технологии.

Имаме също много добро сътрудничество със редица западни университети, в които има сродни бакалавърски и магистърски програми, например, в Австрия и Германия. През последните 4 години ежегодно наши студенти вземат участие в международния семинар „Европейски транспортни пазари и европейска транспортна политика“ в Университета в гр. Хайлброн, Германия.

Участието на студенти в Международния семинар по “Европейски транспортни пазари и европейска транспортна политика” в Германия.

Друго съществено предимство на обучението в нашата специалност в УНСС е изключителната възможност нашите студенти да стажуват в различни компании още по време на своето обучение. Нашите партньори от различни компании предлагат  6-месечни платени стажове, съобразени напълно с учебния процес. По този начин, завършвайки нашата специалност в университета, абсолвентите вече имат в автобиографиите си определен трудов стаж в солидни компании. Предлагаме пълна реализация на студентите и се радваме на огромно търсене на пазара на труда. Съответно, ние полагаме усилия да отговорим възможно най-адекватно на това търсене.

С кои компании си сътрудничите за изпълнението на тези инициативи?

Катедрата има изградени много добри сътрудничества с редица компании. Работим активно и сме изградили дългогодишни отношения с над 20 компании. Ще спомена само някои от тях: DB Schenker България; Lufthansa Technik Logistics; ГОПЕТ Транс; Kuehne & Nagel България; Alexander Logistics; Gebruder Weiss България; DISCORDIA; EUROSPED; DSV; Aviation Services; DESPRED; EVN България; ДП НКЖИ; БДЖ Пътнически превози; БДЖ – Товарни превози; СИКО Транс; WTO  и тяхната дъщерна компания EDU, ДП „Ръководство въздушно движение“  и др. Повечето фирми, с които катедрата работи интензивно и поддържа добри взаимоотношения, са международни с представителства в България. Планираме още много съвместни дейности и инициативи в интерес на качественото обучение и реализацията на нашите студенти и с цел поддържане на имиджа на нашата специалност и този на УНСС.

 

#ИзбирамУНСС

 

Галерия снимки от Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни сист ...