Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Поредната успешна защита на докторска степен към катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

вторник, 23 март 2021 17:10

Днес, 23.03.2021 г., се проведе поредната успешна защита на образователна и научна степен “доктор” към катедра “Икономика на транспорта и енергетиката”.
Д-р Вероника Гъркова защити успешно дисертационен труд на тема:
“ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПЪТНИЦИТЕ ВЪРХУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА АВИОКОМПАНИИТЕ И ЛЕТИЩНИТЕ ОПЕРАТОРИ”.
Научното жури в състав:
Рецензенти:
Проф. д-р Даниела Тодорова, Ректор на ВТУ “Тодор Каблешков”
Доц. д-р Ташко Минков, катедра “ИТЕ”, УНСС
Становища:
Проф. д.ик.н. Антоанета Кирова, Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг, София
Доц. д-р Нина Гергова, катедра “Икономика и счетоводство в транспорта”, ВТУ “Тодор Каблешков”
и
Проф. д-р Христина Николова , Ръководител на катедра “ИТЕ” при УНСС и научен ръководител на докторантката,
единодушно гласува “ЗА” присъждането на ОНС „Доктор“ по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (транспорт)“ на Вероника Любомирова Гъркова.

Благодарим на научното жури за високата оценка на разработения дисертационен труд и още веднъж честитим придобитата докторска степен на Вероника Гъркова и й желаем още много научни успехи!

Галерия снимки от Поредната успешна защита на докторска степен към катедра "Икономика на транспорт ...