Катедра "Икономика на туризма"

Проект по Фонд Научни Изследвания № КП-06-Н 3511
Обновено: вторник, 31 март 2020 12:16

За проекта

ПРОЕКТ ЗА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

№ КП-06-Н 35/11 от 18.12.2019 г.

за финансиране на научноизследователски проект в Конкурс за  финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.

Тема: „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ, ЧРЕЗ МОДЕЛИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ“

Ръководител: Доц. д-р Николай Цонев, КАТЕДРА”иКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”, УНСС

Членове на научния колектив /н.звание, н.степен, име и фамилия, н.организация и звено/:

Доц. д-р Мариана Янева, УНСС, катедра „Икономика на туризма”,

Доц. д-р Ася Панджерова, УНСС, катедра „Икономика на туризма”,                                    

Гл. ас. д-р Светослав Калейчев, УНСС, катедра „Икономика на туризма”  

Гл.ас. д-р Маргарита Мишева, НБУ, департамент „Икономика и бизнес администрация”, секция “Туризъм”,

Ас. д-р Никола Гайдаров, УНСС, катедра „Икономика на туризма”,      

Д-р Веселина Портарска, катедра „Икономика на туризма”                                                          Докторант Ралица Георгиева, катедра „Икономика на туризма”

Докторант Стилияна Басмаджиева, катедра „Икономика на туризма”                                                      

 

 

Срок на изпълнение на проекта: 2019/2022

Анотация на проекта:

Съвременната туристическа индустрия се развива в условия на изключително динамична и конкурентна среда, определяща необходимостта от създаване и прилагане на стратегически дейности и инициативи за координация между всички участници на пазара с цел утвърждаване на позиции и репутация на световната туристическа карта. Европейския съюз следва тези тенденции и не случайно определя като приоритет в политиката си запазването на своята позиция като водеща туристическа дестинация в света.

България като членка на ЕС и една от водещите туристически дестинации в Югоизточна Европа, разработи през 2014г. „Концепция за туристическо райониране на България“, която да бъде използвана при маркетинга на дестинациите на регионално ниво и същевременно да бъде основа за формирането на организации за управление на дестинациите (организации за управление на туристическите райони). Тази концепция е заложена в приоритетите на „Министерство на туризма“.

Във връзка с приоритетната област по отношение на развитието на туризма в България, а именно развитието на новосъздадените туристически райони е необходимо да се извърши и изследване относно развитието на туристическите райони, чрез моделиране на иновативни подходи при специализираните видове туризъм. Тъй като разпоредбите на „Закона за туризма“ определят бъдещите райони като маркетингови туристически райони, управлението на които е свързано с извършването основно на маркетингови дейности за развитие, управление и популяризиране на туристически продукти и услуги.

Специализираните туристически продукти (избрана част от тях), които ще бъдат обект на настоящото изследване се разглеждат като предпоставка и възможност за развитие на някои специализирани видове туризъм, позициониращи страната, на международния пазар, като конкурентна дестинация. Такива са здравния, деловия, продукта на развлеченията и изживяванията (като например градски развлекателен и шопинг, хазартен, луксозен и творчески) и круизен туризъм.

Така формулираното и предложено изследване е изключително актуално, тъй като до този момент няма национално изследване на туристическите райони с анализ за туристическото им развитие по някои специализирани видове туризъм, както и адаптирани модели прилагани от „Маркетинговите организации на дестинациите“ (МОД) в развитите туристически страни. Също така и критерии за проучване и оценка на продуктовото предлагане в туристическите райони с оглед предложения за повишаване на конкурентоспособността на продуктите, въз основа на идентифицирани добри практики от проучени водещи туристически райони в Европа. Което ще доведе до повишаване индекса на конкурентоспособността на България, както и адекватното и позициониране и популяризиране като туристическа дестинация.