Катедра "Икономика на туризма"

Наука
Обновено: сряда, 22 април 2020 22:33

Конференции и семинари

-Катедра "Икономика на туризма" на всеки 2 год. провежда научна конференция за студенти и докторанти под наслов "Многообразието на туризма в научното познание". След всяка конференция, катедра "Икономика на туризма" организира издаването на сборник с докладите, представени на конференцията.

-Катедра "Икономика на туризма" организира кръгли маси и семинари с браншови организации в сферата на туризма.

- На всеки 5 год. катедра "Икономика на туризма" организира научна конференция, на която си дават среща, учени в областта на туризма от страната и чужбина, а така също вземат участие и прдставители на бизнес средите.

- УНСС е домакин и участник на ежегодния симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“, който се организира в партхьорство между катедра „Икономика на туризма“ със съдействието на Българската камара за образование, наука и култура, под ръководството на доайена на туристическата наука в България проф. д-р Манол Рибов.\

- Студентите обучаващи се в катедра "Икономика на туризма" ежегодно участват в  междууниверситетска студентска научна конференция “ Новите технологии в туризма".