Катедра "Икономика на туризма"

Обновено: вторник, 12 март 2019 14:28

Специалности

    В специалност Туризъм се подготвят специалисти за оперативна и ръководна работа в банки, борси, туроператорски и пътнически агенции, хотелски комплекси, заведения за хранене и развлечения и институции, участващи в регулирането на туристическата дейност.

      Студентите придобиват университетски знания, осигуряващи фундаментална икономическа подготовка и професионални знания в областта на маркетинга, мениджмънта, търговското право, счетоводството, валутно-финансовите и кредитните отношения, международните икономически отношения, конкуренцията и конкурентоспособността на туристическия продукт, туристическите ресурси, технологията на туристическото обслужване, реинженеринга и управлението на риска в туризма, управлението на качеството в туристическата фирма, туроператорството, пътническото агентиране, хотелиерството, ресторантьорството и анимацията.

      Обучението на студентите е ориентирано към придобиване на знания за ефективно използване в туристическата дейност на географските, климатичните и балнеоложките условия, както и на богатството и оригиналността на националните и чуждестранните паметници на историята и културата, религията, фолклора, традициите и самобитната архитектура. Особено внимание се отделя на чуждоезиковата подготовка и уменията за бизнес комуникации.

      В зависимост от предпочитанията на студентите се осигурява профилирана подготовка по следните направления: международен туризъм, мениджмънт на туроператорската, агентската и транспортната дейност, мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорската дейност, мениджмънт на културния туризъм, мениджмънт на аграрния (селския) туризъм и др.

      Завършилите специалността могат да ръководят и участват в маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, счетоводната, финансовата и посредническата дейност на фирмите от отрасъла туризъм, както и да осъществяват валутни и борсови операции. 


Прикачени файлове:

application/msword UPlan_Bak_2017_2018_IT.rtf - 1030 KB

application/msword UPlan_Bak_2017_2018_IT_11.2016 (1).rtf - 949 KB

application/msword UPlan_Bak_EN_2017_2018_IT.doc - 325 KB

application/msword UPlan_Bak_EN_2017_2018_IT_2016.doc - 329 KB

application/msword Учебен план на Икономика и управление с преподаване на английски език.doc - 319 KB

application/msword Учебен план на Икономика с чуждоезиково обучение.doc - 296 KB

application/msword Магистър - Международен туризъм_1_5_yearsLast_version.doc - 144 KB

application/msword Магистър - Международен туризъм_1_year_last_version.doc - 128 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Магистър - Мениджмънт в туризма-2017-2018,1 год.docx - 56 KB

application/msword Магистър - Туристически бизнес_1year.doc - 141 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Правила Бакалавър.docx - 102 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Правила Магистър.docx - 95 KB

application/msword Правила Студентски стаж.doc - 61 KB