Катедра "Икономика на туризма"

Обновено: вторник, 14 ноември 2017 13:48

Правила за провеждане на защита на магистърска теза в катедра „Икономика на туризма“

 1.  

   

  УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

  ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА”

  КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”

  Приет с решение на ФС на факултет                Утвърждавам:

  „Икономика на инфраструктурата“                   Зам.-Ректор пообучението в ОКС

  Протокол № 13/26.03.2013 г.                                       «магистър» и дистанционно обучение

                                                         проф. д-р Веселка Павлова

   

   

  Правила

   за провеждане на защита на магистърска теза в ОКС

  „магистър“ на катедра „Икономика на туризма“

   

   

  1. Обучението на студентите от катедра „Икономика на туризма“ в образователна степен „магистър“ завършва със защита на магистърска теза по специалността, за която в учебния план са определени 15 кредита и 375 часа извънаудиторна заетост.
  2. Защитата на магистърската теза се провежда съгласно държавните изисквания за дипломиране въз основа на настоящите правила, утвърдени от КС и ФС. Те са оповестени на електронната страница на катедра „Икономика на туризма“.
  3. Защитата на магистърската теза се провежда пред държавна комисия от най-малко трима хабилитирани преподаватели, назначена със заповед на зам.-ректора по обучението в ОКС „магистър“. Председателят на комисията е хабилитиран преподавател на ОТД в УНСС.
  4. Темите на магистърските тези се определят най-малко 4 месеца преди първата изпитна сесия. Научните ръководителисе определят на КС въз основа на списъците на студентите, като научни ръководители могат да бъдат хабилитирани и нехабилитирани преподаватели с образователна и научна степен „доктор“. Рецензентите се избират на КС, съобразно тематиката на разработената магистърска теза. В хода на разработването на магистърската теза, научните ръководители осъществяват регулярни срещи с дипломантите.Изготвя се план-график за работа по разработваната магистърска теза, който включва съдържание, използвани източници и срокове за предаване в работен и окончателен вариант. 3 седмици преди датата на защитата, студентът предава два екземпляра от магистърската си теза в катедрата. Той представя екземпляр от заглавната страница за подпис на научния ръководител. КС определя рецензент по посочения ред, който в срок от две седмици изготвя рецензия.Тя включва анализ и оценка на съдържанието на магистърската теза и два контролни въпроса. Преподавателите от катедрата могат да осъществяват максимум до 3 научни ръководства и да рецензират до три магистърски тези на една защита.
  5. Магистърската теза задължително включва увод, изложение, заключение, приложения, използвана литература. Подвързана е със спирала. Заглавната страница включва следните реквизити: наименование на УНСС, на катедрата, заглавие на магистърската теза, трите имена на студента и факултетен номер;академичнадлъжност и научна степен на научния ръководител.

  В деня на защитата, студентът представя кратко експозе на разработената магистърска теза и отговаря на зададените в рецензията въпроси. Членовете на изпитната комисия задават допълнителни въпроси. Изпитната комисия оценявамагистърската теза по обхват и съдържание, представяне на студента по време на защитата,преценка на рецензента и членовете на изпитната комисия.

  1. Изисквания и процедури по организационно-технически въпроси, свързани с провеждането на защитата:

  6.1.Изпитната дата се оповестява 45 дни предварително;

  6.2.Научните ръководители и темите се оповестяват 4 месеца преди първата държавна изпитна сесия на информационното табло пред катедрата. Рецензентите се оповестяват след тяхното избиране;

  6.3.Магистърските тези се предават три седмици преди изпитната дата в два екземпляра в катедрата;

  6.4.Рецензиите се предават в два екземпляра една седмица преди изпитната дата;

  6.5.Студентите се допускат до защита след семестриално завършване, спазване на горепосочените срокове и изисквания, и получаване на положителна рецензия;

  6.6.Самоличността се определя въз основа на документ за самоличност и студентска книжка;

  6.7.По време на защитата се забранява използването на технически средства;

  6.8.Резултатите от защитата се оповестяват в същия ден от председателя на изпитната комисия;

  6.9.Изпитните оценки се внасят в студентските книжки и протоколите в деня на защитата,а в главните книги – в срок до 3 работни дни;

  6.10.        Обсъждането на изпитните резултати се провежда на следващия КС, като се прави анализ за представянето на студентите;

  6.11.        Магистърските тези и рецензиите се съхраняват в катедрата, за срок от една година;

  6.12.        След изтичането на срока за съхранение,с цел гарантиране и защита на интелектуалната собственост върху магистърските тези, същите се унищожават на машина.

  1. Защитите се публични и на тях може да присъстват други студенти, преподаватели и външни за УНСС лица.

   

   

   

              Правилата за провеждане на защита на магистърска теза са приети на заседание на катедра “Икономика на туризма“от 18.02.2013 г.(протокол № 282).

   

   

   

                          РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: ………………………

                                                              /доц. д-р Тодорка Тончева/

   

   

                          ДЕКАН: ……………………………………

                                                                                                  /проф. д-р. Димитър Димитров/