Катедра "Икономика на туризма"

Обновено: понеделник, 13 април 2020 11:03

Министерство на туризмаУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО


СЪВЕТИ И КОМИСИИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА

 с участие на членове от катедра “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”

 

1. Съвет по законодателство:

  • Представител: доц. д-р Николай Георгиев Цонев.

 

2. Междуведомствения съвет за кадрите в туризма:

  • Представител: доц. д-р Николай Георгиев Цонев;
  • Резервен член - доц. д-р Мариана Кирилова Янева.

 

3. Съвет по маркетинг и реклама:

  • Представител: проф. д-р Таня Петрова Парушева;
  • Резервен член: доц. д-р Николай Георгиев Цонев.

 

4. Изпитна комисия към Министерството на туризма за придобиване на правоспособност по професията „екскурзовод“:

  • Представител: доц. д-р Мариана Кирилова Янева, титуляр на учебната дисциплина „Екскурзоводско обслужване“;
  • Резервен член – доц. д-р Еленита Кирилова Великова.

 

4. Обществения съвет към Министъра на туризма:

  • Гл. ас. д-р Светослав Матеев Калейчев