Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: петък, 21 септември 2018 15:03

За катедрата

Катедра "Статистика и иконометрия" е създадена през 1947 г. През своят дълъг път тя е била многократно усъвършенствана и обогатявана, както от гледна точка на преподаваната материя, така и от гледна точка на преподавателския й състав. В развитието й най-общо могат да се разгледат следните етапи:

  • Първи - от откриването на специалността до 1973 г. През този период се развива концепцията в подготовката на студентите и е посветен наобучението на професионалисти, които да обслужват процесите от съществуващата в този период планова икономика. Това е и периодът, през който се създават някои основополагащи дисциплини като "Обща теория на статистиката", "Икономическа статистика", "Демографска статистика", "Репрезентативни изучавания" и много други. Преподавателите-специалисти по времето на първия етап полагат усилия да създадат една съвременна и практически насочена специалност, която да отрази тогавашните новости в статистическата методология, съобразявайки се със съществуващата държавана политика.
  • Втори - от 1973 до 1983 г. По това време много от младите преподаватели специализират в страни от Западна Европа и Съветския съюз, като по този начин продължават курса на непрестанно обновление на преподавания материал, съобразно модерните за периода тенденции в статистическата материя. Включват се и още допълнителни дисциплини като: "Статистически методи в експерименталното дело", "Статистически методи за контрол на качеството", "Статистически методи в социалните и маркетинговите изследвания" и други. Въвеждат се за пръв път и компютърните технологии в обучениета в сферата на статистиката.
  • Трети - от 1983 до 1989 г. За този кратък период специалността се обединява с друга такава в една обща наречена "Социално-икономическа информация". Поради неясната политика на обучение на новата катедра, същата не след дълго се разпада и специалността отново приема първоначалното си наименование.
  • Четвърти - от 1989 до наши дни. След промените в държавата, настъпили след 10 ноември 1989 г., неминуемо се налага и промяна в стила и съдържанието на част от преподавата материя. От планова централизирана икономика се преминава към демократична пазарна икономика и това от своя страна води до нови изискавания към цялостния социално-икономически живот. Преминава се от СМП към СНС, което от своя страна налага използването на нова методология особено при събирането и обработването на социално-икономическа информация. Впоследствие Европейският съюз наложи допълнитени изисквания не само от гледна точка на статистическата информация, но и от гледна точка на подходите за подготовка на млади специалисти-статистици.
И до днес преподавателите от катедра "Статистика и иконометрия" продължават да усъвършенстват, както своите лични и професионални качества и умения, така и преподаваните от тях дисциплини, за да могат те да отговарят на непрестанно увеличаващите се съвременни изискавания, които поставя нашият забързан модерен свят.
Катедрата е не само място за възпитание на специалисти в полето на статистческата мисъл, но и едно голямо семейство, в което всеки има своето място. Всеки наш студент не е просто поредната единица от общата съвкупност на студентите, а индивидулна личност и бъдещ наш колега, който заслужава необходимото внимание, за да изгради едно реалноподплатено самочувствие относно познанията си в статистическата наука.