Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: сряда, 31 март 2021 10:27

Обучение

Обучението в катедра "Статистика и иконометрия" се провежда в редовна форма в бакалавърска, магистърска и докторска степен.

Освен бакалавърската програма, озаглавена "Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер", катедрата участва съвместно с други катедри и в две магистърски програми: "Бизнес информатика", специализация Информационни технологии за бизнес анализи" и "Емпирични, социални, маркетингови и политически изследвания".

От учебната 2020/2021 година към катедрата се разкри новата магистърска програма "Анализ на данни със специализиран софтуер". Целта на обучението е да подпомогне студентите да придобият актуални знания и устойчиви практически умения за организацията и анализа на данни от разнообразни сфери на човешката дейност - както в бизнеса, така и в нестопанския сектор. Учебната работа се осъществява чрез утвърдени софтуерни продукти за извличане, обработка и анализ на данни като SPSS, EViews, R, Python и др.

Студентите, завършили специалностите към катедрата, придобиват не само добра теоетична подготовка в полето на анализа на данни, но и основни практически умения, свързани с реализацията на статистическите, иконометричните и дейта майнинг методите в практиката. Всеки студент, изучаващ проблемите на анализа на данни, осъзнава важността и широкоспектърността на тази специалност и неразривната връзка на всяка сфера от нашата действителност със статистическата наука.

Катедра "Статистика и иконометрия", също така, осигурява на своите студенти-бакалаври възможност за участие в учебна практика в Националния статистически институт, където те могат да се запознаят отблизо с работата на специалисти от разнообразни направления на статистическата практика. Стажът е с продължителност две седмици и се провежда в началото на лятната ваканция след шести семестър.