Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: сряда, 16 юни 2021 10:07

Калоянов

Калоянов, Тодор (Тодор Калоянов Николов) (1955)

Роден е в Созопол. Завършва ВИИ "К. Маркс" (1980), специалност Статистика. Специализира Във Великобритания (1994); Германия (1994). Владее английски и руски език. Придобива научна степен "доктор" (1989) с дисертация на тема: "Структурно-факторен анализ на плодовитостта на жените 6 България" (по данни от преброяванията - 1965, 1975 и 1985 г.). Избран е за глабен асистент (1986), доцент (2001). Зам.-декан по учебната работа на факултет "Приложна информатика и статистика" (от 2008). Чете лекционни курсове по обща теория на статистиката, демографска статистика. Членува в Асоциация на балканските статистици; Европейска асоциация за изучаване на населението (EAPS); Европейско общество за икономикс на населението (ESPE).

Научни интереси:
възпроизводство на населението; теория на статистиката; приложение на статистиката в одита.

Основни публикации:
1. Бизнес статистика. - София: Консултантска фирма DDC, 1996. - 315 с.
2. Демографска статистика: Ръководство. - София: УИ "Стопанство", 2000. - 232 с. (в съавторство).
3. Изучаване на зависимости посредством вариацията на условните структури. - София: УИ "Стопанство", 1992.-44 с.
4. Статистика: Учебник. - София: Тракия-М, 2004. - 360 с.
5. Statistical Graphics System - Stratgraphics: Ръководство за работа със статистически програмен продукт PC. - София: УНСС, 1993. - 200 с. (в съавторство).

Научни студии, статии и доклади:
1. Графично представяне на връзката между параметрите на статистическите разпределения. //Актуални проблеми на статистическата теория и практика: Научна конференция (Равда), 2007, с. 98-104.
2. Динамика на плодовитостта на жените в България през периода 1985 - 1997. //Научни трудове на УНСС, 1999, № 2, с. 169-200.
3. Една възможност за графично представяне на връзката между параметрите на статистическото разпределение. //Икономическа мисъл, 2008, № 2, с. 73-89.
4. Изследването на динамиката на редици от параметри на разпределението - една възможност за разкриване на факторни въздействия. //Статистика, 2007, № 3.
5. Изучаване на зависимостта посредством вариацията на условни структури. //Научни трудове на УНСС, 1991, № 2.
6. Индексен факторен анализ на ражданията в България през периода 1985 - 1997 година. //Население, 1999.
7. Някои възможности за практическо използване на нормалното разпределение. //Алтернативи, 1998, № 15-16, с. 61-63.
8. Някои тенденции във възпроизводството на населението на Република България през периода 1981 - 1991. // Статистика, 1992, № 1, с. 38-52.
9. Остаряване на населението на България 1960 - 1990. //Статистика, 2001, № 2, с. 62-73.
10. Остаряване на населението на България през периода 1960 - 1997 г. Сравнителен анализ с няколко европейски страни. //Европейската конференция за населението (Хага), 1999.
11. Относно познавателния смисъл на коефициентите на асиметрия и ексцес. //Алтернативи, 1998, №10-11, с. 54-56.
12. Преброяването на населението - важен фактор при формиране на демографската политика. //Статистика, 2004, № 2, с. 79-87.
13. Различията между заплащането на труда на мъжете и жените в Република България през периода 1993 - 1996 г. //Статистика, 1998, № 1.
14. Рецензии на статията на проф. Венец Цонев и проф. Иванка Съйкова "Какво не достига днес в обучението на статистиците, за да бъдат те конкурентоспособни и ефективни в работата си?: И защо кандидат- студентите проявяват слаб интерес към специалността". //Статистика, 2007, № 2, с. 25-30 (в съавторство).
15. факторна обусловеност на плодовитостта. //Население, 1992, № 2, с. 39-48.