Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: събота, 20 март 2021 10:50

Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер

stat_e3fc0_Logo.jpg

Ключов проблем в съвременния информационен свят е не толкова осигуряването на данни, а по-скоро тяхното управление и задълбоченото осмисляне на закономер­ностите, които се крият в тях. Специалността „Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер“ има за цел да постави солидни теоретични основи, както и да създаде реални практически умения у студентите относно анализа на данни за дейността на бизнес организациите на локално, регионално, национално и международно равнище.

В резултат от обучението по специалността завършилите ще придобият ключови знания и богати практико-приложни умения относно приложението на широко разпространени статистически и иконометрични методи за анализ на данни в бизнеса, извършван с помощта на съвременни специализирани софтуерни продукти.

stat_e3fc0_Pic1.jpg

Основните цели на обучението са фокусирани върху:

 • изясняването на съвременните концепции за анализ на бизнес данни;

 • придобиване на реални умения за работа с оптимален набор от съвременни софтуерни системи за подготовка, обработка и анализ на бизнес данни;

 • развиване на фундаментални аналитични способности и компетенции.

Завършилите специалността могат успешно да се реализират като анализатори в различни организации и техни специализирани звена, занимаващи се с обработката и анализа на данни, като: бизнес организации от индустрията и услугите, банкови и финансови институции, социологически и маркетингови агенции, научно-изследователски центрове и много други.

Обучението в ОКС “Бакалавър” по специалността “Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер” включва дисциплини, чрез които студентите усвояват осново­полагащи знания и практически умения от съвременната професионална област Data Analytics, и в частност Business Analytics, утвърдена в световен мащаб. Съдържанието на учебния материал е фокусирано върху: създаване и поддържане на бази данни и специализирани информационни системи; организация и провеждане на изследвания за осигуряване на данни; проучвателен анализ на данни; статистически анализ на данни в статика и в динамика; иконометричен анализ на бизнес данни; географски информа­ционни системи (ГИС); способите за онлайн проучвания за осигуряване на бизнес данни; машинно самообучение (machine learning), подходите за анализ на големи данни (big data) и извличане на скрити закономерности (data mining) от тях. Предвижда се изучаването и използването на оптимален за ОКС „Бакалавър“ набор от софтуерни системи за подготовка и анализ на бизнес данни: MS SQL, MS Excel, Quick View, Tableau, IBM SPSS, R, Python, Eviews, Statistica, LimeSurvey и др.

Съдържанието на учебните програми отговаря на съвременните изисквания за натрупване и трансфер на кредити, и на добрите европейски практики за университетско обучение по аналогична специалност. Поставя се акцент върху ключови компоненти от съвременната професионална област Data Analytics, свързани с теорията и практиката на статистическите методи, приложението им чрез специализиран софтуер и възможностите за извличане, подготовка, обработка и анализ на данни. Обучението в ПН 3.8 „Иконо­мика“ предвижда поставянето на акцент върху работата с бизнес данни, отразяващи многообразните аспекти на дейността и постиганите резултати от стопанските единици.

Подробното съдържание на учебния план можете да откриете в прикачения файл отдолу.

След завършване на специалността студентите придобиват знания и умения за:

 • подготовка и предварителна обработка на бизнес данни за целите на техния последващ анализ;

 • приложение на статистически, иконометрични и дейта майнинг методи за анализ на бизнес данни с помощта на специализирани софтуерни системи;

 • съдържателна интерпретация на резултатите, получавани чрез софтуерните продукти, в различни области от икономиката и обществото: производство, услуги, финанси, социологически и маркетингови проучвания и др.

stat_e3fc0_Pic2.jpg

Ключов принос за постигането на устойчиви резултати от обучението има системното използване на съвременна компютърна техника и широко-приложим софтуер в учебната работа на обучаваните студенти. Катедрата разполага с две компютърни зали с общо 30 работни места, на всяко от които е осигурен стационарен компютър с високо­скоростна интернет връзка и инсталиран набор от специализирани софтуерни продукти.

stat_8cae5_Pic6.jpg

Професионалната подготовка и създадените практико-приложни умения за самостоятелна работа осигуряват възможност на завършващите специалност „Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер“ в ОКС „Бакалавър“ за успешна професионална реализация като анализатори на данни в:

 • съвременни бизнес организации от индустрията и услугите, интензивно действащи в условията на дигитална икономика;

 • финансовия сектор: търговски и инвестиционни банки; застрахователни, финансови, пенсионно- и здравно-осигурителни компании;

 • аутсорсингови и технологични компании, вкл. консултантски фирми, работещи на българския и чуждестранните пазари;

 • социологически и маркетингови агенции;

 • изследователския сектор, научни и образователни организации;

 • държавни и общински органи: министерства, държавни агенции, Национален статистически институт, Българска народна банка и др.

Завършилите специалност „Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер“ в ОКС “Бакалавър“ имат възможност за продължаване на обучението си в ОКС „Магистър“.

Прикачени файлове:

application/pdf plan.pdf - 186 KB