Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: сряда, 16 юни 2021 10:15

Докторанти

1. Съдържание на обучението

Обучението в докторантура по научната специалност „Статистика, иконометрия и демография“ предвижда предоставянето на задълбочени познания в сферата на:

 • Специфичните методи за анализ на връзки и зависимости и свързаните с тях съвременни проблеми.
 • Специфичните методи за организация и провеждане на извадкови изследвания и свързаната с тях проблематика.
 • Специфичните статистически методи за анализ на времеви редове.
 • Съвременните проблеми, касаещи социално-икономическите и демографските изследвания, обръщайки специално внимание на краткосрочните бизнес показатели.
 • Приложението на специализирания статистически софтуер за целите на научно-изследователската дейност.
 • Приложението на иконометричните модели при анализа на времеви редове и панелни данни.
 • Приложението на иконометричното моделиране в някои специфични изследвания, като например при анализа на финансовите времеви редове и при приложението на латентно-структурния анализ.

 

2. Знания, умения и компетентности

В резултат на обучението в докторантура по научната специалност „Статистика, иконометрия и демография“ докторантите придобиват знания, умения и компетентности[1], свързани с / насочени към:

 • Приложението на статистическите, иконометричните и демографските подходи и методи за задълбочен анализ на социално-икономически явления и процеси, както и в други гранични научни области.
 • Проучването, систематизирането и разбирането на сложни методологични документи в сферата на статистиката, иконометрията и демографията, като на български, така и на други европейски езици.
 • Извличането и систематизацията на информация от различни информационни източници, с възможности за критична оценка на положителните и отрицателните черти на тези източници.
 • Провеждането на критичен анализ и интерпретация на резултатите, получени от проведените статистически и демографски изследвания.
 • Представянето на получените от научните изследвания резултати по адекватен и разбираем начин под формата на таблици, графики, диаграми и други.
 • Генерирането на идеи за нови сфери на приложение на съществуващата статистическа методология, както и усъвършенстването и модернизирането на тази методология, с оглед удовлетворяването на съвременните изисквания.
 • Разкриването и емпиричното доказателство на нови закономерности в социално-икономическата сфера и други близки научни области и свързаното с това номографско познание, използвайки статистически и иконометрични методи и модели.
 • Участието в комплексни научно-изследователски проекти, не само в сферата на статистиката, иконометрията и демографията, но и в други научни направления.
 • Участието в научни форуми с доклади и публикуването в научни издания на резултатите от проведените от докторантите научни изследвания.
 • Организирането и провеждането на статистически и демографски изследвания, включващи интердисциплинарни екипи, както на национално, така и на международно равнище.
 • Изграждането на способност за правилна самооценка на постигнатите резултати от проведената научно-изследователска дейност.

 

3. Професионална реализация

Високата теоретична подготовка и формираните знания, умения и компетентности за самостоятелна изследователска и аналитична работа осигуряват възможности на придобилите ОНС „доктор“ по научна специалност „Статистика, иконометрия и демография“ да работят успешно в следните сфери:

 • Организиране и провеждане на статистически и демографски изследвания в частни изследователски компании, научни организации и държавни институции.
 • Експертно участие в интердисциплинарни проекти, както на национално, така и на международно равнище.
 • Създаване на методологични документи за целите на статистическите и демографските изследвания в частни и държавни организации;
 • Консултиране на специалисти от други научни направления по специфичните въпроси на статистиката, иконометрията и демографията.
 • Провеждане на семинари и обучения на статистическа, иконометрична и демографска тематика.
 • Изпълнение на ръководни функции в звена, които извършват аналитична дейност.
 • Заемане на академични длъжности във висши учебни заведения.


[1] Знанията, уменията и компетентностите на придобилите ОНС „доктор“ съответстват на изискванията на Ниво 8 от Националната квалификационна рамка: https://www.navet.government.bg/bg/media/NQF_bg.pdf