Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: петък, 26 януари 2018 9:46

Цветков

Стоян Петров Цветков (1950)

Завършва ВИИ "К. Маркс" (1975), специалност Статистика. Специализира в Санкт Петербург, Русия (1986). Ползва английски и руски език. Придобива научна степен "доктор" (1988) с дисертация на тема: "Теоретико- методологически проблеми при статистическото изучаване на диференциа­цията на населението по доход". Избран е за доцент (1992). Член на АС (в различни периоди до 2007); зам.-декан (два мандата до 2007). Директор на отделение "Магистър" (от 2004); зам.-председател на ЦСУ (сега НСИ) при МС (1990 - 1991); председател на НСИ (2007 - 2008). Чете лекционни курсо­ве по статистика; статистически контрол на качеството; икономическа статистика; макроикономическа статистика, статистика на краткосроч­ните показатели; статистика на жизненото равнище. Членува в Междуна­родната асоциация за изследване на доходите и богатството и в Асоциацията на балканските статистици.

Научни интереси: приложни статистики, макроикономическа статистика, социални статистики (статистика на работната сила, статистика на жизненото равнище, демографска статистика).

Основни публикации:

 1. Въведение в общата теория на статистиката: Ръководство за самоподготовка. - София: ВИИ "К. Маркс", 1980.- 224 с.
 2. Икономическа статистика. - Варна: ВИНС "Д. Благоев", 1990. - 300 с. (в съавторство).
 3. Икономическа статистика. - Свищов: ВфСИ "Д. А. Ценов", 1992. - 295 с. (в съавторство).
 4. Статистика за икономисти: в 2 ч. - София: ИК "Люрен", 1993 (в съавторство).
 5. Статистика за икономисти. - 2. прераб. и доп. изд. - София: УНСС, 1995. - 322 с. (в съавторство).
 6. Статистика за икономисти. - 3. прераб. и доп. изд. - София: УИ "Стопанство", 1998. - 298 с. (в съав­торство).

Научни студии, статии и доклади:

 1. Възможности за оценка на резултатите от изпитните тестове на шестобалната скала. //Съвременни управленски практики V: Научна конференция (Бургас), 2007, Т. 2, 84-97.
 2. Възможности за съставяне на сравними подходни разпределения на населението. //Статистика, 1993, №1, с. 27-39.
 3. За статистическата информация - без предубеждения. //Икономически живот, 1990, № 30.
 4. За т.нар. "статистически структури" и измерителите на тяхната неравномерност. //Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през XXI век: Науч. конф. с межд. участие (Варна), 2006, с. 55-61.
 5. Интегрирането на българската статистика към изискванията на ЕС - уроци на прехода. //Европейската интеграция на България: Уроци и предизвикателства: Научна конференция (София), 2006, с. 353-360.
 6. Краткосрочни индекси, характеризиращи динамиката на промишленото производство. //Съвременни проблеми на статистическата теория и практика: Научна конференция (Равда), 2005, с. 47-54.
 7. Някои аспекти на статистическата оценка на производството в Европейската система от сметки. // Статистика, 1999, № 1.
 8. Някои основни проблеми на прехода на българската статистика от методологията на СМП към методо­логията на СНС. //Информационен бюлетин на ЦСУ, 1986, № 2, с. 5-12.
 9. Някои проблеми на изследване на неравенството по доход чрез квантилни редове. //Икономика, 1986, № 2, с. 70-77.
 10. Някои проблеми на статистическите изследвания при оценка на ефектите от политиката по заетостта. // България на Балканите и с Европа: Минало, настояще и бъдеще: Научна конференция (Равда), 2007, Т. 2, с. 160-166 (в съавторство).
 11. Обществен мониторинг на преброяване 2001 г. - осъществяване и анализ на резултатите. //Теория и практика на преброяванията в България: Межд. конф. (Велико Търново), 2004.
 12. Обществен съвет "Преброяване 2001": основни изводи за приключилото преброяване. //Статистика, 2001, № 3, с. 45-50 (в съавторство).
 13. Осигуряване на съпоставимост на интервалните редове за разпределение. // Икономика, 1988, №11.
 14. Осигуряване на съпоставимост на стойностни величини с помощта на дефлатори. //Статистика, 1991, № 3, с. 74-78.
 15. Основни изводи на ОС "Преброяване’2001 ".//Статистика, 2001, № 3.
 16. По някои въпроси на съвременната статистика на научноизследователската дейност. //Научна поли­тика и икономическо развитие: Комисия по образование и наука на НС и УНСС. - София: УИ "Стопанство", 1996.
 17. По някои проблеми на писмените изпити чрез дидактически тестове. //Статистика, 2001, № 2, с. 46-61.
 18. Причини, условия и главни фактори за промяната на статистическата методология. //Статистика, 1991, №1, с. 21-27.
 19. Рецензии на статията на проф. Венец Цонев и проф. Иванка Съйкова "Какво не достига днес в обучението на статистиците, за да бъдат те конкурентоспособни и ефективни в работата си?: И защо кандидат- студентите проявяват слаб интерес към специалността. //Статистика, 2007, № 2, с. 25-30 (в съ­авторство).
 20. Ролята на работодателите в активната политика на пазара на труда. //Съвременни управленски практики IV: Научна конференция (Бургас), 2006, Т. 1, с. 19-32 (в съавторство).
 21. Сдружаване на статистиците в България. //Статистика, 2000.
 22. Специалност "Статистика и иконометрия" - минало, настояще и бъдещо развитие. //Статистика, 2005, № 2, с. 26-38.
 23. Сравняване и измерване на неравенства в икономиката. //Трудове на УНСС, 1993.
 24. Статистическо характеризиране на неравенството на населението по доход. //Алтернативи, 1997, № 7.
 25. The Economic Inequalities in Household Statistics. //Използване на данните от наблюдението на ста­тистиката на домакинските бюджети при изследване на социално-икономическите процеси: Семинар: НСИ и Department for International Development (UK) (София), 2001.