Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: четвъртък, 14 декември 2017 16:14

Шкодрев

Евгени Василев Шкодрев (1944)

Роден е в Сливен. Завършва ВИИ "К. Маркс" - София (1971), специалност "Машинна обработка на икономическата информация". Специализира 8 МЗСИ, Москва (1982). Владее немски, руски и полски език. Придобива научна степен "доктор" (1983) с дисертация на тема: "Статистически проблеми при измерването и анализа на ефективността на товарния автомобилен транспорт за общо ползване". Избран е за доцент (1990). Ръководител на катедра "Статистика и иконометрия" (2004 - 2005). Чете лекционни курсове по статистика.

Научни интереси: теория на статистиката.

Основни публикации:
1. Приемателен статистически контрол на качеството по количествен признак. - София: ВИИ "К. Маркс", 1987.
2. Транспортна статистика: Учебник. - София: Наука и изкуство, 1990. - 259 с. (авт. колектив).
1. Весела статистика. //Актуални проблеми на статистическата теория и практика: Научна конференция (Равда), 2007, с. 76-87.
2. Върху някои проблеми на статистическата теория и практика. //Съвременни проблеми на статистическата теория и практика: Научна конференция (Равда), 2005, с. 35-41.
3. Ефективност и икономически метод в управлението на народното стопанство. //Икономическият подход в управлението, проблеми на информационното му осигуряване, моделиране и анализ: Сборник (София), 1989.
4. Индексният факторен анализ при "разнородна съвкупност". //Статистика, 2003, № 5-6, с. 3-23.
5. Логическата противоречивост на индексния метод и неговите познавателни възможности. //Икономика, 1989, № 7, с. 79-90.
6. (Не)научните понятия в езика на статистическата (не)наука. //Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през XXI век: Науч. конф. с межд. уч. (Варна), 2006, с. 319-326.
7. Относно някои дискусионни въпроси при използването на индексния метод. //Статистика, 1983, №5, с. 61-72.
8. Проблеми на практическото използване на регресионния и корелационния анализ в икономическите изслед¬вания. //Статистика, 1982, № 5, с. 35-50.
9. Развитие на статистическата наука в България в светлината на европейската и световната статистическа мисъл. //България на Балканите и с Европа: Минало, настояще и бъдеще: Научна конференция (Равда), 2007, Т. 2, с. 166-176.
10. Системата от статистически показатели в информационното осигуряване на управлението. // Проблеми на статистическия анализ и информационното осигуряване на управлението: Сборник (София), 1988.
11. Статистика на транспорта и съобщенията. //100 години българска държавна статистика (1881 - 1981): Сборник, 1984, с. 268-277.
12. Статистическата алтернатива на индексния факторен анализ. //Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век XXI: Межд. научнопракт. конф. (Свищов), 2003, с. 124-127.
13. Статистическото информационно осигуряване на социалното управление. //Организационно- икономически проблеми на информационната дейност: Сборник (София), 1987.
14. Степен на принадлежност към период на статистическа съвкупност. //Статистика, 2004, № 1, с. 3-21.
15. Същност и измерване на икономическата ефективност на товарния автомобилен транспорт за общо ползване. //Трудове на ВИИ "К. Маркс", 1980, № 2, с. 231-264.