Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: четвъртък, 14 декември 2017 16:10

Тотев

Анастас Йорданов Тотев (1906 - 2000)

Роден е в София. Завършил е земеделска икономика в Агроикономическия факултет (1928), правни науки в Юридическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" (1934) и икономически науки в Корнуелския и Харвардския университет в САЩ (1939) с магистратура по науките и докторат по философия. Бил е преподавател в СУ (1940) - Юридически факултет. Избран за доцент (1940), за извънреден професор (1947), за редовен професор (1950). Завеждал е катедра "Статистика" във ВИИ "К. Маркс" - София, (1957). Бил е редовен член на Международния статистически институт, експерт на ООН - отдел "Демография".

Научни интереси: проблеми на общата теория на статистиката; съдебна статистика; криминология; демография, финанси; теория на социалното управление.

Основни публикации:
1. Лекции по съдебна статистика. - София: Наука и изкуство, 1958. - Ч. 2. - 277 с.
2. Обща теория на статистиката. Учебник за икономическите техникуми. - 2 стереотип, изд. - София: Наука и изкуство, 1992. - 139 с.
3. Обща теория на статистиката. Учебник за III курс на всички специалности на икономическите техникуми. - София: Наука и изкуство, 1982. - 128 с. (в съавторство).
4. Основи на теорията на статистиката с оглед на емпиричните изучавания на външнотърговските процеси. - София: НИИ за външна търговия, 1972. - 168 с. (в съавторство).
5. Статистика на вътрешната търговия. - София: Наука и изкуство, 1964. - 224 с. (авт. колектив).
6. Статистика на вътрешната търговия. Учебник за трети курс на икономическите техникуми. - София: Народна просвета, 1954. - 187 с.
7. Статистика на вътрешната търговия и материално-техническото снабдяване. Учебник. - 9 изд. - София: Наука и изкуство, 1982. - 272 с. (авт. колектив).
8. Стопанска статистика. Анализ на статистическите редове. - София: Издание на фонда за подпомагане на студентите, 1945. - 369 с.
9. Съдебна статистика. Учебник за студенти юристи. - 3. изд.: Ч. 1. - София: Наука и изкуство, 1972. - 239 с.
10. Съдебна статистика. - София: Наука и изкуство, 1958. - 360 с.
11. Съдебна статистика. - 2. изд. - София: Наука и изкуство, 1960. - 386 с.
12. финансова наука. - София: Наука и изкуство, 1951 - Дял II - финансовата система на НРБ. - 215 с.
13. Основи на общата теория на статистиката. - София: ВИИ "К. Маркс", 1978. - 324 с.