Катедра "Статистика и иконометрия"

Преподаватели от катедрата участваха в научно жури в СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов

четвъртък, 04 юли 2019 7:40

На 03 юли 2019 г. в СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, се състоя защита на дисертационен труд на тема „Проблеми при статистически анализ на динамични зависимости“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Статистика и демография“  на докторанта Евгени Яшков Овчинников.

stat_7b196_IMG_20190703_113054.jpg

В научното жури взеха участие като външни членове преподавателите от нашата катедра: проф. д-р Веселка Павлова (с рецензия), доц. д-р Екатерина Тошева (със становище) и доц. д-р Александър Найденов (със становище).

Галерия снимки от Преподаватели от катедрата участваха в научно жури в СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищо ...