Катедра "Статистика и иконометрия"

Наш преподавател се среща с високопоставен възпитаник на катедрата

неделя, 24 март 2019 8:44

В изпълнение на дейност „Развитие и усъвършенстване на трансверсални умения“ по проект „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ чрез ИА “ОП НОИР” при Министерство на образованието и науката, гл. ас. Васил Бозев се срещна с изпълнителния директор на „Българо-американска кредитна банка“ Васил Симов.

Васил Симов е възпитаник на нашата катедра и е един от топ мениджърите на страната. Към настоящия момент е член на Съвета на директорите на „СИЕСАЙЕФ”, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Българо-американска кредитна банка“, изпълнителен директор на „Софийска стокова борса“ (от самото й създаване през 1991 година). По време на своята кариера е бил председател на Надзорния съвет на „Общо застрахователно дружество” (1994 – 1996) и е заемал поста председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на „СИБАНК” (2001 – 2011).

stat_68dc0_DSC_0921_thumb.jpg

Галерия снимки от Наш преподавател се среща с високопоставен възпитаник на катедрата ...