Катедра "Статистика и иконометрия"

Наш докторант осъществи мобилност по Erasmus в Чехия

събота, 16 март 2019 14:35

Докторантът Анастас Димчев Димов, зачислен в редовна форма на докторантура и в последствие преминал в задочна форма на докторантура, осъществи мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ за четири месечен период през учебната 2018/2019 г. Приемащ бе Университетът Томаш Бата в град Злин, Чехия. Нашият възпитаник бе приет топло от колегите си от катедра „Информатика и изкуствен интелект“, факултет „Приложна информатика“. За временен научен ръководител му бе определен доц. Zuzana Kominkova Oplatkova, специалист в сферата на информационните технологии и в частност приложението на съвременни методи за анализ на данни.

За краткия период на престоя си, докторантът се фокусира върху работата по дисертационния си труд, разглеждащ потенциала на генерираните в Интернет данни за целите на изследванията на трудовия пазар в България. В избраната от него катедра в приемащия университет се водят курсове по „Изкуствен интелект“, „Анализ на текстови данни“ и „Natural Language Processing“. Докторантът се възползва от възможността да се запознае с преподаваната материя, тъй като тя има отношение към проблема, разглеждан в дисертационния му труд. Също така, докторантът проведе регулярни консултации с временно назначения научен ръководител, на които са дискутирани възможностите за използване на съвременните методи за анализ на данни при наблюденията на виртуалния трудов пазар и спецификата на добиваните от тези наблюдения данни. Докторантът се запозна детайлно и с използвания от преподавателите в катедрата софтуер - Wolfram Mathematica v 11.3, който е широко приложим при анализа на данни, включително и текстови.

Галерия снимки от Наш докторант осъществи мобилност по Erasmus в Чехия ...