Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: неделя, 24 март 2019 20:31

Обща информация

Студентите-бакалаври, завършили специалността "Статистика и иконометрия" получават квалификация, която им осигурява реализация като специалисти по проектирането, организацията и провеждането на конкретни статистически изследвания, разработването на прогнози, пазарни стратегии и икономически анализи. В процеса на обучението, което е съобразено със съвременните тенденции в статистическата наука и практика се придобиват:

 • знания и умения за специфичните подходи за събирането на сведения на основата на изчерпателни и извадкови наблюдения;
 • знания за методите за анализ на състоянието, структурата,причинната обусловеност и тенденциите на развитие, на социално-икономическите явления и процеси;
 • знания по иконометричното моделиране на социално-икономическите явления и процеси;
 • знания за статистическите методи за разработване на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози;
 • знания за системата от показатели за характеризиране на националното стопанство;
 • знания по проектирането, изграждането и поддържането на компютъризирани статистически информационни системи;
 • знания за демографските явления и процеси и методите за тяхното диагностициране и прогнозиране;
 • знания за статистическите методи за анализ на технологичните процеси в производството и контрола върху качеството на продукцията;
 • знания за статистическите методи, използвани в експерименталното дело и при маркетинговите и социологическите изследвания;
 • Наред със задълбоченото изучаване на специализираните статистически дисциплини е застъпено разширено изучаване на информатика в т.ч. бази данни, (съхранение и управление).

     Теоретична подготовка и практически умения дават възможност на завършилите специалността да работят:

 • в системата на Националния статистически институт като специалисти по методологията на статистическата отчетност, по провеждането на конкретни статистически изследвания, по разработването на социално-икономически анализи, необходими за задоволяване на информационните потребности на управленските органи;
 • в министерства и организации като специалисти по събирането, обработката и анализа на социално-икономическа информация и изграждане на информационни системи;
 • във фирми и организации по провеждането на статистически контрол на качеството, разработването на маркетингови стратегии, обосновка на инвестиционни решения и анализ на финансовото състояние;
 • в различни финансови институции /банки, застрахователни, осигурителни институти и фондови борси/ като експерти по разработването на прогнози за състоянието и развитието на финансовите явления и пазари;
 • в консултантски фирми, в т.ч. и фирми, осъществяващи социологически и маркетингови проучвания;
 • в научно-изследователски институти, лаборатории, експериментални бази и като преподаватели във висши и средни училища.

     Обучението на студентите се осъществява в кабинети, оборудвани с компютърна техника и използването на съвременни статистически програмни продукти (SPSS, STATGRAPHICS, Statistica, E-VIEWS и др). 

     Образователната цел на магистърската степен, от своя страна, е да подготви специалисти притежаващи знания и умения на високо професионално равнище относно: същността на статистическия подход като специфична форма на познавателния процес; планирането и организацията на изчерпателни и извадкови наблюдения; методите за статистически анализ на емпиричната информация; иконометричното моделиране и приложението му в практиката; използването на компютри и статистическите софтуерни пакети за анализ на данни; информационните ресурсипосветени на статистиката в Интернет. Съществен принос за високото качество на обучение има широкото използване на компютърната техника. Катедрата разполага с две компютърни зали, които са с 50 седящи места и инсталирани 27 компютъра, с непрекъсната Интернет връзка. Високата теоретична подготовка и създадените умения за самостоятелна работа дават възможност на завършващите магистърската степен да работят в следните сфери:

 • в системата на Националния статистически институт - като ръководители на административни звена, пряко занимаващи се с разработването на методологията на статистическата отчетност и със стратегията за провеждане на статистически анализ;
 • в различни министерства, ведомства и организации, като ръководители на звена, осигуряващи информационните потребности на управлението;
 • в консултантски фирми и в социологически и маркетингови агенции;
 • в научно - изследователски институти, лаборатории, експериментални бази и други изследователски звена. Получените знания и умения дават възможност бъдещите магистри да работят и в областта на развитие на статистическата теория.

Обучението в докторска програма по научната специалност „Статистика и демография“ има следните основни цели:

 • Да надгради знанията по статистика, иконометрия и демография, придобити по време на обучението в бакалавърска и магистърска степен;
 • Да подготви докторантите за изследователска кариера в сферата на статистическите и демографските изследвания, както в държавния сектор, така и в частни организации;
 • Да осигури на докторантите реални предпоставки за успешна реализация в сферата на научните изследвания, изискващи приложението на статистически, иконометрични и демографски методи, подходи и специфични софтуерни продукти;
 • Да предостави на докторантите възможности да участват в научно-изследователски проекти със статистическа и демографска насоченост или такива, които изискват участието на експерти в сферата на статистиката, иконометрията и демографията;
 • Да даде възможност на докторантите да представят и популяризират резултатите от своите научни изследвания в съответните научни издания.
 • Да осигури възможности за участие на докторантите в научни форуми, конференции, кръгли маси и други, касаещи представянето на резултатите от научно-изследователската дейност в сферата на статистиката, иконометрия и демографията.
 • Да подготви докторантите за евентуална реализация в сферата на висшето образование и заемането на академични длъжности.