Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: неделя, 21 февруари 2021 7:11

Дипломиране - ОКС "Магистър"

 

ПРАВИЛА ЗА ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА В ОКС „Магистър”

 

Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС „Магистър“ на Университета за национално и световно стопанство.

1. Общи правила

1.1.    Обучението на студентите в ОКС „магистър“ завършва с подготовка и защита на дипломна работа по специалността, за която в учебния план се определят 15 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 375 часа и най-много 450 часа.

1.2.    Защитата на дипломната работа се провежда съгласно държавните изисквания за дипломиране пред държавна комисия от трима хабилитирани преподаватели на основен трудов договор към УНСС в състав един председател и 2 членове.

1.3.    Съставът на държавната комисия, заедно с един хабилитиран преподавател като резервен член, се предлага от катедрения съвет на катедра „Статистика и иконометрия“ и се назначава със заповед на зам.ректора по обучението в ОКС „магистър“. В състава на комисията се включват приоритетно преподаватели от катедрата, но по изключение може да бъдат включени преподаватели от други катедри. При необходимост състава на комисията може да бъде разширен с външни за университета специалисти, утвърдени в областта, в която са представени дипломните работи. При повече от 20 дипломанта, се назначават 2 държавни комисии.

1.4.    Държавната комисия работи като колективен орган.

1.5.    Защитата на дипломни работи е публична и на нея могат да присъстват студенти, преподаватели или външни лица.

 

2. Ред и срокове за определяне на темите за дипломни работи, научните ръководители и рецензентите.

2.1.    Темата на дипломната работа се избира в предметната област, очертана в учебния план на магистратурата. Формулирането на темата предполага изследване на важен за теорията или практиката проблем, свързан с предметната област.

2.2.    Темата за дипломна работа се определя не по-малко от 3 месеца преди нейната защита.

2.3.    За разработване на дипломната работа всеки студент има научен ръководител, избран от него или определен от ръководителя на катедрата съобразно избраното от дипломанта тематично направление. Научен ръководител може да бъде всеки хабилитиран преподавател или нехабилитиран с титла „доктор“ на основен трудов договор към катедрата.

2.4.    Броят на научните ръководства и рецензии на един преподавател за една защита се определя от катедрения съвет като не може да надвишава 5 ръководства и 5 рецензии.

2.5.     Дипломната работа се предава за рецензиране не по-малко от 10 дни преди изпитната дата на техническия секретар на катедрата в книжен и електронен формат.

2.6.    Всяка дипломна работа се рецензира от хабилитиран преподавател и в изключителен случай от нехабилитиран с титла „доктор“ на основен трудов договор към катедрата.

2.7.    Готовата рецензия се предава не по-малко от 2 дни преди защитата на дипломната работа.

 

3. Съдържание и структура на дипломната работа

3.1.    Дипломната работа представлява самостоятелно емпирично статистическо изследване на избран проблем от социоално-икономическата област, чието изследване изисква приложение на статистическа методология, изучавана в курса на обучение.

3.2.    Дипломната работа трябва да съдържа следните задължителни елементи:

 • Заглавие – да бъде ясно формулирано като отговаря на съдържанието на разработката.
 • Увод – в него трябва да бъдат обосновани актуалността и мотивите за избора на изследвателската тема. Тук трябва да бъдат формулирани ясно и недвусмислено:
  • целта на изследването;
  • задачите, които ще бъдат изпълнени за постигане на целта;
  • обекта и предмета на изследването;
  • обхвата на изследването;
 • Теоретичен модел на обекта на изследването – съдържа определения, дефиниции и друга информация, свързана с изясняване на специфични характеристики на обекта на изследване от гл.т. на изследователската цел и задачи, както и описание на статистическата информационна база, използвана в разработката. В края на тази част се дефинират работните хипотези на изследването.
 • Методология на изследването – включва теоретично изложение на статистическите методи, приложени в изследването. В тази част се упоменава и софтуерния продукт, който е използван в разработката (ако е използван такъв).
 • Емпирична част – съдържа резултатите от проведения статистически анализ под формата на таблици, фигури, модели и други, придружени с необходимата съдържателна интерпретация. Включените в работата таблици и графични изображения трябва да имат заглавия, които недвусмислено и ясно да показват тяхното съдържание.
 • Заключение – включва основните изводи от проведеното изследване, както и препоръки на автора за целесъобразно използване на получените резултати.
 • Списък с използваната литература – списъкът трябва да съдържа пълно описание на използваните литератуни източници – автори, година на издаване, заглавие, издателство. При цитиране на електронни информационни източници е необходимо да бъде изписан точно електронния адрес.
 • Приложения – съдържа изчислителни процедури, таблици и графики, които не е уместно да бъдат показани в текста.

3.3.    Дипломната работа трябва да бъде изложен на не по-малко от 60 и да не надхвърля 100 стандартни страници. Частите в работата трябва да бъдат добре балансирани като теоретичната и методологичната част да не надхвърлят емпиричната.

3.4.    Дипломантът обсъжда с научния ръководител съдържанието и структурата на дипломната работа от избора на тема, в процеса на изготвянето до нейното завършване.

 

4. Срокове и начин на оповестяване на дата за защита на дипломни работи

4.1.    Защита на дипломни работи се провежда 3 пъти в рамките на една учебна година, съобразно учебния график на университета – в началото, в края и посредата на учебната година.

4.2.    Изпитната дата за всяка защита се определя на катедрен съвет по предложение на ръководителя на катедрата в рамките на обявената в учебния график на университета сесия за провеждане на защити на дипломни работи.

4.3.    Датата за защита на дипломни работи се определя не по-малко от 3 месеца преди нейното провеждане и веднага се оповестява по следния начин:

 • на електронната страница на катедрата;
 • чрез изпращане на съобщение от секретаря на катедрата по електронната поща на всяка от групите дипломанти;
 • чрез устно съобщение от научния секретар всред студентите-дипломанти.

 

5.  Подготовка за защита на дипломна работа

5.1.    Подготовката за защита на дипломната работа включва:

 • Изготвяне на експозе. То представлява кратко, ясно и целенасочено изложение на дипломната работа в обем 3-4 стандартни страници.
 • Отговор на поставените в рецензията въпроси към дипломманта.

 

 

6. Процедура по защита на дипломната работа

6.1.    Защитата се открива от председателя на комисията, който дава кратки указания за нейното протичане.

6.2.    По ред, определен от председателя на комисията, дипломантите представят експозе на дипломната си работа. Представянето не трябва да бъде по-дълго от 8-10 минути и по възможност да бъде на Power Point.

6.3.    След представянето се прочита рецензията и се дава възможност дипломанта да отговори на поставените в нея въпроси и бележки от рецензента.

6.4.    Членовете на комисията също могат да задават въпроси по дипломната работа като се дава възможност на дипломанта да отговори.

6.5.    След отговора на дипломанта на всички поставени въпроси, председателя на комисията обявява дискусията за приключена и кани следващия дипломант.

 

7.  Критерии за оценяване, начин на формиране на крайна оценка и оповестяване на резултатите

7.1.    Научният ръководител дава своята оценка на дипломната работа чрез нейното одобрение и с това дава разрешение на защита. Той удостоверява одобрението си с подпис върху заглавната страница на дипломната работа.

7.2.    Рецензентът обявява своята оценка на дипломната работа в представената рецензия. Оценката може да има конкретна стойност или бъде под формата на одобрение. Тя има препоръчителен характер при оформяне на крайната оценка от защитата.

7.3.    По време на защитата всеки от членовете на комисията оценява дипломната работа въз основа на експозето, рецензията на проекта, отговорите на въпросите и лични впечатления от дипломанта.

7.4.    След приключване на защитите, комисията обсъжда на закрито заседание получените индивидуални оценки на всеки дипломант. Крайната оценка се оформя като средна аритметична от индивидуалните оценки в полза на дипломанта. При голяма разлика в индивидуалните оценки, председателя на комисията взема решение.

7.5.    Основните критерии за оценка на дипломната работа и тяхната тежест в крайната оценка са представени в таблицата по-долу.

 

Критерий

Относителна тежест (в %)

Актуалност и познаване на проблема; правилен подбор на емпирични данни за изследването

10%

Целесъобразност, логическа последователност и пълнота на изложението на приложената статистическа методология

25%

Пълнота и коректност на представяне и интерпретиране на резултатите от изследването

30%

Правилно оформяне на таблиците и графичните изображения в работата

10%

Добро изложение на разработката в експозето

10%

Пълнота и логическа обоснованост на отговорите по зададените въпроси от рецензента и членовете на комисията

10%

Правилен език, добър и ясен стил, обща езикова грамотност

5%

 

7.6.    Изпитните резултати се оповестяват след приключване на процедурата по оценяването в деня на провеждане на защитата.

 

8.      Условия за допускане до защита 

8.1.    До защита на дипломна работа се допускат студентите, положили успешно всички семестриални изпити в ОКС „магистър“.

8.2.    За допускане на защита се подава молба в дирекция „Учебна дейност“, отдел „Студенти-магистри“.

8.3.    Студентите се допускат до защита на дипломна работа с представяне на студентска книжка и документ за самоличност.

 

9. Използване на помощни материали и технически средства по време на защита

9.1.    По време на защитата на дипломантите се разрешава използване на разпечатка от експозето и на дипломната работа.

9.2.    По време на защита на дипломните работи се допуска единствено използване на технически средства, които подпомагат онагледяването при представяне на разработката.

 

10.    Допълнителни правила

10.1.    Дипломната работа се анулира когато:

 • тя изцяло или частично не е разработена лично от дипломанта
 • дипломантът не може да докаже своята самоличност чрез лични документи

10.2.    Оценките от защита на дипломните работи се нанасят в изпитния протокол от председателя на изпитната комисия веднага след тяхното оформяне. Протоколът се подписва от всички членове на комисията.

10.3.    Оценките от защита на дипломните работи се нанасят в студентските книжки от членовете на изпитната комисия след тяхното нанасяне в изпитния протокол.

10.4.    Оценките от защита на дипломните работи се нанасят в главните книги от председателя на изпитната комисия не по-късно от 3 дни след провеждане на изпита.

10.5.    На първия катедрен съвет след провеждане на защита на дипломни работи ръководителят на катедрата оповестява обобщените резултати и дава възможност за тяхното обсъждане.

10.6.    Дипломните работи се съхраняват в катедрата за срок от 1 година. След изтичане на този срок материалите се унищожават по приетите правила.

10.7.    Ръководството на катедра „Статистика и икономерия“, нейните членове и административния секретар гарантират защитата на интелектуалната собственост върху дипломните работи.