Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: четвъртък, 07 май 2020 21:36

Учебна практика

УЧЕБНА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ”

ОКС „Бакалавър”

Въз основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до края на 7-ми семестър на IV-ти курс (31 декември), за срок от 2 работни седмици (10 работни дни). Въз основа на служебна бележка от проведената практика, карта за оценка от ментора и представен доклад, студентите получават оценка, която е част от семестриалните им такива.

 

Етапите за подготовка, провеждане и оценяване на преддипломната учебна практика на студентите от специалност „Статистика и иконометрия”, протичат в следната последователност:

 • На заседание на Катедрения съвет на катедра ”Статистика и иконометрия” се избира ръководител на учебната практика и се определят изискванията за провеждане и защита на практиката.
 • Въз основа на сключен договор между УНСС-София, катедра „Статистика и иконометрия” и Националния статистически институт, се предоставя възможност на студентите от специалността да проведат учебната си практика в централния офис или подразделенията на НСИ. В тази връзка в началото на зимния семестър се изготвя докладна записка от ръководителя на катедрата до Председателя на НСИ, с искане за предоставяне на разпределение на свободните стажантски места по отдели и дирекции на НСИ. В тази връзка УНСС дефинира предполагаемия брой студенти, желаещи да участват в учебната практика, както и периода за провеждане й.
 • НСИ изпраща разпределение на свободните стажантски места по звена на НСИ, като придружава това със списък на менторите, които ще отговарят пряко за учебната практика на студентите.
 • В началото на 6-ти семестър от обучението на студентите от специалността, се изготвя списък с желаещите да проведат практиката си в НСИ, в който се включват: име и фамилия на студента, факултетен номер, мобилен телефон, имейл адрес, подпис и код на отдела, в които студентът желае да осъществи практиката си (по предварително утвърден списък с кодове на отдели и свободни места). От студентите, изявили желание за участие, се избира отговорник на учебната практика, който се явява посредник при комуникацията между УНСС, НСИ и групата на студентите-стажанти.
 • Изготвеният списък се изпраща с докладна записка, от името на ръководителя на катедрата до Председателя на НСИ, за одобрение.
 • След одобрението на списъка от предходната точка, от страна на НСИ, ръководителят на учебната практика уведомява студентите относно подробностите, касаещи провеждането на учебната практика, като: място на провеждане, дата на начало и период за провеждане, необходими документи за заверяване и оценка на стажа и информация за контакти с ръководителя. Уведомяването става чрез поставянето на съобщение пред канцеларията и на сайта на катедрата.
 • В определения за начало на практиката ден (обикновено в понеделника на седмицата след последния ден на годишната поправителна сесия на III-ти курс), студентите, включени в списъка, се представят от ръководителя на учебната практика на лице за контакти и ръководни лица от Националния статистически институт. Разясняват се дейността, организацията и структурата на НСИ и се представя план-програмата за провеждане на учебната практика.
 • Стажантите преминават въвеждащо обучение–запознаване със здравословните и безопасни условия на труд и правилата за вътрешния ред в администрацията. След това се пристъпва към практическо обучение на стажантите в рамките на следващите две работни седмици (10 работни дни).
 • Всеки ментор съставя и обсъжда конкретен план и задачи на учебната практика с поверените му стажанти.
 • В края на всеки работен ден менторът, отговарящ за определени стажанти, удостоверява присъствието им с техните подписи в специално разработен за целта присъствен списък (с дати).
 • Присъствените списъци и подписаните планове се представят от менторите в отдел „Човешки ресурси“ в края на учебната практика. Всеки ментор попълва и карта за оценка на всеки негов стажант.
 • В последния ден от стажа си, практикантите получават служебна бележка за проведения стаж и попълват форма за обратна връзка. Служебна бележка за проведената учебна практика в НСИ се предоставя само на студенти, които имат най-много 2 (две) отсъствия и са изпълнили плана и задачите по учебната си практика.
 • Провеждането на учебна практика в НСИ извън предварително уговорения срок не е допустимо.
 • Студентите, които не са изявили желание за участие в учебна практика в НСИ, сами намират фирма или организация, в която да проведат своя стаж. Съответната фирма/организация издава служебната бележка за проведената учебна практика, която задължително трябва да включва: име на организацията, име и факултетен номер на студента, отговорно лице за практиката, срок на провеждане на стажа, звено, в което е проведена учебната практика, подпис и печат на организацията. Всеки ментор от организацията попълва и карта за оценка на всеки негов стажант.
 • По време на зимната изпитна сесия, след 7-ми семестър на IV-ти курс, се провежда изпит-защита на проведената учебна практика. Защитата включва: представяне на доклад за извършената дейност по време на стажа (по образец), служебна бележка - подписана и подпечатана от организацията (може и по собствен образец) и карта за оценка от ментора (по образец). Въз основа на представените документи и устно изпитване се оформя оценка за проведената практика. Оценката се вписва в протокола, касаещ учебната практика и в Главната книга.
Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UNWE_SlijebnaBelejka.docx - 16 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UNWE_KartaZaOcenka-Mentor.docx - 18 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UNWE_Doklad.docx - 18 KB